fredag 13. mars 2009

490 kr

Dette er beløpet den norske stat brukte på investeringer i jernbane i fjor, regnet per innbygger, dette er endog en dobling siden 2005. Sverige og Spania ligger til sammenligning på rundt 1700,- pr innbygger.

Dette må også sees på bakgrunn av minst 30 års etterslep i investeringer, og mange års etterslep i vedlikehold. Opptrappingen i nasjonal transportplan som ble lagt frem i dag er derfor positiv, den har helt klart rett tendens, men kan likevel være "too little, too late". Selv om tendens er entydig positiv, blir det altså for puslete, langsomt og lite visjonært.

Oslo-området vil få en befolkningsvekst på flere hundre tusen de neste årene, det er derfor helt nødvendig at jernbanen både i pendlerområdet og lenger vekk fra Oslo tar unna størstedel av trafikkveksten.

De viktigste manglene i jernbanedelen av nasjonal transportplan er
- Ringeriksbane - forkorter Bergensbanen med 1 time, kan inngå i et fremtidig høyhastighetstog
- Innkorting av Sørlandsbanen via Larvik og Brevik

Begge deler, særlig en innkorting av Sørlandsbanen, vil gjøre jernbanen til et skikkelig alternativ til både bil og fly. En Ringeriksbane vil dessuten avlaste veien over Sollihøgda og vil bety at jernbanen kan tilby pendlertransport i alle de fire hovedretningene inn/ut av Oslo. Ringeriksbane og merkbar forbedring av Sørlandsbanen er ikke distriktspolitikk, det er samferdselspolitikk for noen av de mest trafikkerte strekningene i Norge.

Ingen kommentarer: