tirsdag 12. januar 2010

Matlary: McKinsey er primitive

McKinsey-konsulentene har en primitiv forståelse av hva et universitet er og hvilken rolle de vitenskapelig ansatte har, skriver Janne Haaland Matlary, professor dr.philos. ved Universitetet i Oslo (DN tirsdag 12.jan).

Bedriftsøkonomene hos McKinsey har sikkert fått god betaling for å finne ut at Universitetet i Oslo er et «organisert anarki» hvor professorene skriver «hva de vil og ikke har noen lojalitet» (DN 9. januar, «Universitetet får stryk»). Mens det er en god idé å lære av de beste universitetene og det derfor kan være nødvendig å leie inn noen til å lage en komparativ oversikt over hva disse gjør, later McKinseys forståelse av hva et universitet er til å være helt primitiv. Den fremste forpliktelse en vitenskapsmann/-kvinne har, er til sannheten i den grad den lar seg avdekke – empirisk-induktivt, deduktivt-logisk, gjennom kvalitativ eller kvantitativ forskning. Jeg er som professor kompromissløst forpliktet på sannheten, og det er mitt profesjonskall.

Dette betyr at jeg ikke inngår kompromisser med makten gjennom å unnlate å si upopulære ting eller unngår å forske på politisk sensitive tema. Ved siden av vitenskapen har jeg også en plikt til formidling og til kritisk samfunnsanalyse.

Hvis professorene unnlater å si ting som for eksempel universitetsledelsen eller regjeringen ikke liker, forråder de sin frie profesjon. I diktaturer hvor forskning politiseres og kontrolleres finner vi slike professorer – måtte vi aldri gjøre det her!

Vitenskap er kreativt og krever frihet. Man slutter ikke å forske når man går hjem om ettermiddagen. Man trenger inspirasjon og kolleger som strekker seg etter ny innsikt og nye funn, og disse finnes like mye, om ikke mer, internasjonalt som hjemme. Man tilhører et fagfellesskap som er internasjonalt og det er her man finner det som styrer fagenes utvikling.
Man er medlem av en fri profesjon.

De vitenskapelige ansatte er universitetets kjerne, og kun fordi de er det, kan de lære sine fag videre til sine studenter. De administrativt ansatte skal assistere de vitenskapelig ansatte. Dette betyr ikke at administrasjon er uviktig, men at den er underordnet den vitenskapelige kjerneoppgave og dennes fagfolk i viktighet.Ledende McKinsey-konsulent smiler overbærende av Matlarys karakteristikker.

Ingen kommentarer: