mandag 2. juni 2008

Opportunistiske kristenfundamentalister

Min lille dialog med Målmannen avdekker det jeg hadde en mistanke om: Kristenfundamentalistene er ikke så fundamentale likevel - de velger bibelsitat og læresetninger etter forgodtbefinnende. Bibelen er grei å ha når man har behov for å rettferdiggjøre et eller annet standpunkt man har i utgangspunktet. Men religion handler jo ikke om velge på øverste hylle, man må fint ta hele pakken - slik fortoner det seg i allefall når kristen-nykonservative omtaler islam og muslimer.

Resultatet blir paradoksalt nok at både bibelen og de opportunistiske nykristen-konservative irrelevante.

39 kommentarer:

Sigrun sa...

Prest Åste Dokka hevder i en kronikk i Klassekampen 12.11.07 at alle lutherske teologer er enige om at den kristne åpenbaring ikke er Bibelen, men Jesus Kristus. Bibelen er dermed en bok OM åpenbaringen, ikke selve åpenbaringen.

Men historien og praksisen viser dessverre noe ganske annet, synes jeg.

Ingen tekster er entydige, understreker Dokka. Og Bibelen er enda mindre entydig enn énforfatter-tekster. For å kunne argumentere godt for en fortolkning av et tekststykke eller av Bibelen som helhet, må man kunne redegjøre for sine hermeneutiske nøkler, eller det Luther kaller scopus: Det prismet man lar teksten brytes gjennom, som dermed blir utslagsgivende for teologien. Hva slags scopus man velger er ofte ubevisst hos mange teologer og kristne.

Hun sier: Mitt scopus er noe sånt som Jesu frigjørende og subversive virke. I det paradigmet er det helt umulig å skulle argumentere for at homofile ikke skal ha like kår som andre.

Anonym sa...

Tiltredes!

Anonym sa...

Helt sikkert. Husker du lille tette sønnen til Finn Jarle og Anita Appeltun Sæle? Smørbukken deres satt som medeier i svindelforetaket 5% community.

Du skal ikke stjele, liksom.

Lykke til med hygienen, forresten ;D

Anonym sa...

Neida, han stjal ikke, han bare "tusket til seg litt", noen er flinke til å tjene to herrer (Gud og Mammon), selv om bibelen sier at dette ikke skal være mulig. :)

Han løy heller ikke, han bare fremstilte ting på en gunstig måte.

Målmannen sa...

Og so var det dette med hoena og egget daa, Konrad. Liver me ikkje i ei kristen kultursfaere kann henda, um me for ei liti stund ser burt fraa hundrad aar med kulturradikalisme og ti aar med islamisering? At ein finn studnad i Bibelen for normer og verdiar som allereide er vortne internaliserte hjaa oss som er vaksne upp i ein kristeleg kultur er ikkje noko under - snarare tvert imot. At desse verdiane er komne under aatak i ei sekulaer aalmenta, og kanskje nett difor maa forsvarast med andre argument enn at Bibelen segjer det er slik - medan det tidlegare vart teke for sjoelvsagt - ja, det er ei onnor sak.

So difor segjer eg til deg, Konrad - at mine meiningar stend paa eigne foeter - men um det finst eksplisitte bibelsitat um sakene som - millom menneske med kristeleg yvertyding - kann vera med og setja strek under det svaret som eg er komen fram til, so er det berre fint det. Kva som eventuelt maatte vera irrelevant eller opportunistisk med det stend du nok naerast til aa svara paa sjoelv.

For problemet ditt, Konrad, er at du ikkje hev andre hjelperaader aa stydja deg til enn dine eigne sviktande resonnement - medan me som kjempar for tradisjonelle norske verdiar kann plukka argument i pose og sekk - med di baade Bibelen og vanleg, sunn fornuft av det hoegst sekulaere slaget er paa vaar sida i det homofilispursmaalet som du er vorten so fiksert paa aa diskutera.

Anonym sa...

Nei nå må du skjerpe deg Målmann, du er alt for smart til å skrive slikt. Du innrømmer jo selv at din bruk av bibelen og den kristne lære er opportunistisk. Din logikk er som følger:
1) Du har et standpunkt som er uklart begrunnet.
2) Du er glad og fornøyd når du kommer over et bibelsitat som kan støtte det du allerede har bestemt deg for.
3) Andre bibelsitat ignoreres.

Dette kaller vi å tilpasse den premissene den på forhånd oppsatte konklusjon - det er ikke en gang logikk det er opportunisme av værste skuffe.

Det er Målmannen som er fiksert på homofilispørsmålet. Selv har jeg et helt avslappet forhold til homserier.

Anonym sa...

PS:
Målmannen slår seg selv i hodet - "internalisert normer og verdier i den kristne kultur". Ja, men da er det bare en kulturgreie, og ikke en trosgreie!

Og hva er det som gjør tradisjonen (sekulær eller religiøs) så fornuftig? Tradisjon er jo bare en vane (eller uvane), det er ikke basert på resonnement, logikk og fornuft.

Amos Keppler sa...

Veldig mange av oss har et veldig avslappet forhold til homofili. vi synes det er helt greit og mener faktisk at homofile har krav på å bli behandlet som folk, rett og slett. Sett fra Skivebommens synsvinkel er det et skikkelig kontroversielt og opprørende synspunkt.

Kristendommen ble innført i norge med våpen i hånd og siden den gang har vi hatt tusen års undertrykkelse. Det er den tradisjonen og kulturen vi snakker om.

Målmannen sa...

Konrad,

1) Standpunkti mine er ikkje utan grunngjeving, tvert imot. Er du i tvil um det er det berre aa lesa blogginnleggi mine.

2) Kvifor skulde eg ikkje vera glad og noegd naar Bibelen heilt klaart er samd med meg i mitt homofilisyn? Skulde eg kanskje vera leid meg for at det ikkje er motsett?

3) Eg ignorerar ingen bibelsitat, eg berre segjer at sume bibelsitat er vanskelege aa forstaa, og maa verta upp til teologane aa tolka paa ein maate som gjer at Bibelen ikkje vert inkonsistent med seg sjoelv (eit gamalt skrifttolkingsprinsipp, som du vel burde vita). Men bibelversi som segjer at du skal ikkje drepe, ikkje stele og ikkje homse er ikkje millom desse - dei er tvert um klaare og endeframme ("Veit de ikkje at dei som gjer urett, ikkje skal arva Guds rike? Far ikkje vilt! Korkje horkarar, avgudsdyrkarar, ekteskapsbrytarar, eller menn som ligg med menn eller lèt seg bruka til dette, 10 korkje tjuvar, pengekjære, drikkarar, spottarar eller ransmenn skal arva Guds rike", 1. Kor., kap. 6).

Um det plaagar deg at du ikkje forstaar heile Bibelen ut og inn so faar du snakka med nokon som hev betre greida paa desse spursmaali enn det eg hev - for desse spursmaali plaagar ikkje meg.

Amos Keppler sa...

Skivebommen: Du skjønner ikke eller vil åpenbart ikke skjønne den iboende ironien i ditt syn. Du har et stort problem der. Brevet til biskopen er skrikende ironi, rettet mot de såkalte bibeltro.

Jeg synes all kristendom er tull og et farlig og ødeleggende livssyn, jeg, men dere som hevder å være bibeltro er en skikkelig tullete og farlig gjeng, en trussel mot deres medmennesker for å si det mildt.

Anonym sa...

Vyrde Målmann

1) Jeg sier bare at standpunktene er UKLART begrunnet. Det er ikke en begrunnelse bare å si at du ikke liker homofili eller synes at det er galt.

2) Jeg tror ikke du har forstått poenget: Du har inntatt et standpunkt på forhånd (altså uavhengig av bibelen) og er glad når du TILFELDIGVIS finner et bibelsitat som støtter ditt intolerante standpunkt. På samme måte vurderer jeg å selge min datter som slave (jeg synes det er helt greit), da blir jeg selvsagt glad når jeg finner et bibelsitat som støtter dette.

3) Jfr pkt (2) bruker mange (de fleste?) kristne bibelsitat etter forgodtbefinnende, altså ignorere/omtolke de som ikke passer og omfavne de som passer de på forhånd oppsatte konklusjoner. Dette er opportunisme. Det patetiske er at Målmannen åpent innrømmer, nærmest skryter av, denne opportunismen.

At du som de så mange andre kristne bare avfeier kritikk med å si at Konrad ikke forstår hele bibelen er jo den velkjente feige taktikken. Når vi seriøst løfter fram bibelsitat er de kristne for feige til å forklare hvordan det hele henger i hop. Hvorfor? Fordi det IKKE henger i hop, det henger ikke på greip.

Som Amos påpeker: Målmannen avslører sin opportunistiske bruk av bibelen så snart han prøver å svare for seg. Jeg antar at det derfor Storstrand, Hesselberg og andre kristenkonservative er for feige til å svare: Det klarer ikke å svare, de avslører seg så snart de forsøker å stille opp et sammenhengende resonnement.

Målmannen sa...

Vyrde Konrad.

Det er ikkje noko "TILFELDIGVIS" med at eg hev funne bibelsitat som fordömer hompfil praksis. Bibelen er full av slike sitat, og jamvel Paulus - som var nett den mannen som fekk arrangert den avtala med Peter som gjorde at dagsens heidningekristne ikkje treng aa lyda heile den lange og umstendelege moselovi som du likevel kverulerar paa at me helst burde fylgja i detalj - han tok upp att i like krasse ordelag som i gamletestamentet at "menn som ligg med menn skal ikkje arva Guds rike" (sitert etter minnet).

Det er ikkje "opportunistisk bruk av Bibelen" aa visa til kva Bibelen hev aa segja um homofili. Det er klaart og endeframt kva Bibelen meiner um homofili.

Det er helder ikkje noko tilfeldig med at eg var antihomse i utgangspunktet - det heng naert i hop med at eg voks upp i ein kristeleg kultur med sunne livsverdiar det, Konrad. Men for ordens skuld: Eg hev aldri nytta meg av religiös argumentasjon naar eg forsvarar mitt antihomsesyn. Ikkje av di eg meiner slike argument er illegitime, men av di det finst so mange andre og mykje betre argument (men typisk nok - anten heiter det at me ikkje hev argument og berre er kritiske til homofili av di det stend slik i Bibelen, eller so er me "opportunistar" naar me faktisk er antihomsar paa sjoelvstendig grunnlag og ikkje interesserar oss spesielt for den bibelske grunngjevingi, men noegjer oss med aa konstatera at ho er der).

Du bed meg um aa gaa inn i ei detaljert dryfting av ymse bibelsitat og krev at eg skal gjera greida for kvifor eg ikkje steller meg attum kravet um at desse bibelsitati maa tolkast baade bokstavelegt og lausrive fraa samanhengen paa ein gong.

Daa maa eg berre minna um at alle dei store kristne kyrkjone i tusundtals aar stade fast paa sitt antihomsesyn. Du finn ingen katolske, ortodokse eller evangelikale kyrkjor som forsvarar homofil praksis.

Dersom det finst store kristne mainstream-kyrkjor som paa den andre sida forsvarar slaveri og alt det andre som du lista upp so er det berre aa koma med dei daa, Konrad. Men enn so lenge faer det vera upp til teologane kvifor Bibelen vert tolka slik som han vert. Ein amatoer som meg hev ingenting aa leggja til eller draga fraa.

Eg ser elles ikkje at du hev so mykje meir aa fara med, utanum at du personleg meiner at kristendomen er ein tullete og inkonsekvent religion. Paa same maaten som du meiner at kristne allereide ser burt fraa nokre bibelsitat som dei ikkje likar, so meiner du at dei aller helst burde sjaa burt fraa alle bibelsitat som du ikkje likar. Det hev du sjoelvsagt lov til aa meina. Og um utgangspunktet ditt er at heile kristendomen berre er dikt og eventyr, so er det eit forstaaelegt standpunkt, men slik er det ikkje for dei som faktisk trur.

Fredrik Mellem sa...

Sett utenfra fortoner det seg som om de konservative mørkemenn gjerne bruker gjerne mot de mer liberale at man ikke kan shoppe de biter av kristendommen man foretrekker. Guds ord er evig og bestandig.

De verste shopperne er likevel nettopp de konservative. De er 100% bokstavtro på det som passer dem, og fordømmer gjerne andre for å ikke være det - samtidig bedriver de nokså fri og liberal tolkning av vers som er helt umulig å leve etter i 2008.

Gjervan sa...

Tyveri, drap og utroskap står det nok svart-på-hvitt i Bibelen at er stygt, men det er såpass universielle verdier at det nesten er unødvendig.

"Ikkje homse" derimot, står kun et sted i GT, hvor ordlyden "du skal ikke ligge med en mann slik man ligger med en kvinne". Kjenner jeg jødedommen rett kan det like gjerne være et tips til homofile om å bytte på å ta den i stjerten. Vi vet jo hvilken merkelig tolkning "du skal ikke koke et skje i melken fra sin mor" har fått.

maalmannen siterer riktignok et tydligere sitat fra Korinterbrevet, men det beviser bare sigruns poeng om at de "mest kristne" ikke ser ut til å følge Kristus i det hele tatt, men derimot den misogynistiske maktsyke pripne anti-semitten Paulus, som jeg som en fotnote kan nevne rykter om at han infiltrerte kristendommen som en forsettelse av sitt tidligere forfølgelsesarbeid.

Nytt begrep; "paulisme"?

Anonym sa...

Jeg husker ikke nøyaktig hvilke argumenter du Målmann bruker, hvilke Storstrand bruker, hvilke deres forbundsfelle Andreas Hesselberg bruker. Det er for så vidt ikke poenget her: Poenget er kristenkonservative argumenterer på religiøst grunnlag og denne argumentasjonen er svak når den koker ned til å vokse opp med ”sunne kristne livsverdier” og at kristne i ”tusentals år” har stått fast på et bestemt syn. Dette er jo argumenter i et intellektuelt vakum, det er derfor ikke argumenter i det hele tatt, det er bare henvisning til en tradisjon.

Et moteksempel: Omskjæring er ikke belagt i Koranen, likevel forsvares omskjæring på religiøst grunnlag av noen muslimer, selv om det altså bare er en tradisjon løst knyttet til islam. Er det da en legitim praksis?

Når kristenkonservative som dere åpent innrømmer at dere er selektive i bruk og frie i tolkning av bibelen, må dere i det minste være så rause at dere innrømmer muslimer denne samme retten i tolkning av Koranen og den islamske tradisjonen.

Målmannen sa...

Konrad,

Eg kunde gjerne ha diskutert vidare med deg, men so lenge upplegget ditt er at du skal moderera alle kommentarar og fyrst presenterar dei ein dag etter at dei er posta saman med ditt eige svarinnlegg, so idest eg ikkje meir. Det vert ikkje fleire burtekampar med deg paa desse premissane, daa faer du helder diskutera vidare med deg sjoelv, eller moeta oss til ein heimekamp - paa Maalmannen-forumet faer alle ytra seg fritt, det er berre fint um motmennene vaare dummar seg ut, for aa segja det slik!

Case closed.

Anonym sa...

Vel dersom det er ditt siste argument så greit for meg.

La meg tilføye: Jeg er faktisk kristen og har forsåvidt ikke noe i mot kristendommen, men jeg har mye i mot enkelte grupperings bruk av kristendommen for å støtte sin egen agenda.

Storstrand sa...

Nei, Konrad.
Med dei synspunkta du hev - som går tvert imot Bibelen - er du ingen kristen.

Bibelen er udiskutabel - på alle frontar - same kva teologane hevdar.

Fredrik Mellem sa...

I have nothing against God. It's his fanclub I can't stand.

Storstrand sa...

>misogynistiske maktsyke pripne
>anti-semitten Paulus

Høyrest ut som um du les nazi-litteratur her... Paulus var ikkì antisemitt. Tvert um. les Romarbrevet 11.

Forøvrig heiter det "eit pauli ord"

Anonym sa...

Dersom bibelen er udiskutabel: Betyr det at jeg kan selge min datter som slave?

Og hva med Bergprekenen etc? Der er det jo en rekke moralregler som du Storstrand og dine forbundsfeller bryter kontinuerlig.

Storstrand sa...

Du vedbliv å unngå å lesa kva eg skriv. Seremonilovene er oppfylde. Det same gjeld presteforordningslovene - og dei lovene som spesifikt gjeld Israel.

Um bergpreika: Gjer svo vel å forklara!

Storstrand sa...

Gjervan:
Ein kan trygt slå fast at dersom det ikkì havde stande i Bibelen at tjuveri, drap og hor var gale – svo hadde du aldri visst at det var gale.
Det stend fleire stader i Bibelen um homofili. Det er faktisk svo eintydig negativt med homofili at det vert attfarga i soga um Tor og då Mjólnir vart stolen: ”Aldri skal vel eg kle meg som kvende; for då vil folk tru at eg er [i overført tyding: homo].”
Kva tid hev nokon snakka um å koka ”skeier” i morsmjølk? Det segjer seg sjôlv at tolkingar finst i mangmål – når ein driv og umset bibelen frå Septuaginta (LXX) (gresk) i staden for hebraisk: ”Ein skal ikkje koka seg mat av eit kidd som diar mor si”, stend det på hebraisk. Idag veit med at dette handlar um hormonar.
Korleides du fær Paulus til å verta antisemitt er ikkje godt å skyna. Men det verkar som um du hev vridd hovudet baklenges når du hev lese Romarbrevet 11. anten det eller så hev du lese ei nazi-inspirert bok eg var tvungen til å skriva bokmelding om eingong...

Anonym sa...

En ting er å selge min egen datter som slave, det er kanskje litt drøyt, men hva med å kjøpe slaver, f.eks. fra Polen?

Er også den loven opphevet?

Storstrand sa...

Det du freistar å fremja som argument her er sosialistisk pisspreik av verste slag. Folk bør få den betalinga dei fortener - ikkì den betalinga staten og arbeidarpartiet meiner dei fortener - for at at dei seinare skal tynast med urettvise skattar.-

Anonym sa...

Vel, jeg stilte et teologiske spørsmål, ikke et lønnspolitisk. Som vanlig forsøker du å vri deg unna ubehagelige spørsmål. Jeg antar at du ikke har et svar.

Forøvrig vil jeg oppfordre til å droppe grov språkbruk som "pisspreik". Et kristent menneske bør holde seg for god til den slags.

Storstrand sa...

Eg hev ikkì set noko teologisk i det du spurde um.

Tvo: Pisspreik er heilt kurant i moderne språkbruk. Ogso kristeleg.

Anonym sa...

Du forsøker stadig å vri deg unna. Jeg siterte bibelen og lurte på hvordan jeg skulle tolke det. Jeg anser det som et teologisk spørsmål, ikke et lønnspolitisk.

Å strø rundt seg med ord som "sosialistisk" og "pisspreik" er ikke noen argumenter, det tyder snarere på at argumentasjonen er svak.

Storstrand sa...

Nei, eg freistar ikkì å vri meg undan. Du siterte bibelen - lausrive og utav kontekst. Eg svara - og viste til korleides dette er lover som vart uppfylde (ikkì uppheva)ved at Jesus døydde på krossen - og dermed ikkì gèld i dag. Men det hev ikkì du fått med deg.
Kva du elles meiner er "teologiske spursmål" er irrelevant. Teologi er ikkì vitskap - slik mange trur.

Det kann henda ord som "sosialistisk" og "pisspreik" stikk deg i sida som ei torn? Hev du kann henda synder på dette nivået - svo skynar eg at du tek det ilt upp. Du fær enkelt nok (du hevdar jo du er kristen) be Gud tilgìva deg for desse synderne då - men sidan du knappast trur dei er synder - så gjer du vel ikkì det... nei...

Anonym sa...

OK, da forstår jeg. Fordi teologi ikke er en eksakt vitenskap kan man velge sitater selektivt og tolke dem etter behov. Tror jammen jeg skal begynne med dette jeg også, da kan jeg koke ihop de argumentene som passer.

Jeg må derfor konstatere at Storstrand som så mange andre kristenkonservative vrir seg unna og ikke vil svare spesifikt, men i stedet bruker den laveste form for argumentasjon som "pisspreik".

Storstrand sa...

Atter ein gong Konrad:
Det er DU - og berre DU - som driv selektive utval. Still eit konkret og konsist spursmål - svo skal du få svar -! Påstanden din um at eg kokar saman argument som høver - høver best på deg sjôlv.

Gjervan sa...

Storstrand; etter å ha sjekket litt rundt må jeg gi deg rett om Paulus' anti-semittisme. Jeg fikk riktignok også bekreftet at det er en del kontroverser om hva Paulus egentlig skrev, og at deler av tekstene var visstnok skrevet av andre i hans navn for å stille ham i et dårlig lys (ikke at han skrev for å stille kristendommen i et dårlig lys, slik jeg nevnte). Dette forsterker mitt syn på at det er feil å tillegge Apostlenes Gjerninger og skriftene etter Paulus like stor vekt som Evangeliene.
Da har jeg sagt at utenom Evangeliene synes jeg ikke NT er verdt å ta seriøst, og Storstrand hevder GTs Moselov ble avskaffet av Jesus (jepp, Konrad, det er slik jeg forstår hans svar til deg), burde ikke homoseksualitet nå være tillatt? Storstrand hevder at "selv åsatruingene" skjønte hvor galt homofili er, men overser glatt omtrent samtlige andre religioner som synes homofili var helt greit, ja tilogmed hellig. Ved å forklare meg hva verset om kje og melk egentlig handler om (ikke at jeg finner referanser til det andre steder, men må innrømme det høres logisk ut) viser Storstrand at Moseloven ofte var pragmatisk heller enn moralsk, og selv blant troende jøder virker det som konsensus er at forbudet mot homoseksualitet var kun trass ovenfor resten av menneskeheten (med evt. unntak av germanerne).
Når det gjelder anti-semittismen jeg [urettmessig?] anklaget Paulus for baserer seg på anklagene om at jødene drepte Jesus. Jeg vet ikke om det kom senere med personer som f.eks. Martin Luther og Tomás de Torquemada, eller om det også var ren pragmatisme fra de tidligste kirkefedrene for å ikke irritere romerne ved å legge skylden på dem. Jeg antar "hedningene" det snakkes om i Romerne 11 er gentilene (jeg liker det ordet; det burde beholdt det i oversettelsen) og (grekeren) Paulus forklarer at Jesus' kjærlighet ikke bare gjaldt jødene.
Jesus selv har kommet med uttalelser som har blitt tolket som anti-semittistiske av ettertiden, men som nok heller var rettet direkte mot fariseerne som satte ham på prøve og til sist fikk ham henrettet. Jesus representerte et opprør mot fariseerne og deres enorme fokus på å opprettholde Loven fremfor å vise Guds kjærlighet mot sin neste; derfor er det veldig ironisk at mens Storstrand hevder at alskens gammel-testamentlige lover og regler ble avskaffet av Jesus, fremstår han allikevel mer som en fariseer enn som en barmhjertig samaritan.

Anonym sa...

Storstrand har fått et par konkrete spm fra Gjervan.

Storstrand sier at lover om ofring etc ble opphevet ved Jesus. Derfor lurte jeg på dette med å kjøpe og selge slaver, den loven ble vel ikke opphevet ved Jesus offer på korset - og hva med homofili, det er vel også fra GT?

Anonym sa...

Konrad, Jesus selv snakker om den spesielle foreningen mellom mann og kvinne. Han snakker ikke om "to personer".

Og ordene om sex mellom to av samme kjønn blir også gjentatt i NT - til gjengjeld ser vi at masse av det som står i GT blir helt avskaffet. F.eks forbud mot å spise svinekjøtt, og mot å bruke en genser lagd av to slags garn,og jeg vet ikke hva :P

Det er faktisk teologiske argumenter her for hvorfor man i følge tradisjonell kristen etikk sier nei til homofilt samliv. Man trenger selvsagt ikke å like det, og man kan her, som andre steder, komme med tolkninger (f.eks dette med historisk kontekst), men man kan ikke si at de som velger å tolke det konservativt, hykler i forhold til Bibelen. Dèt blir feil.

Vil forøvrig anbefale følgende innlegg hos Ars Ethica:
http://www.norvegicus.no/?p=34

Ville egentlig bare legge til dette, uten at jeg har tenkt å begi meg inn på en hel diskusjon om hva som er rett og galt her ;)

Fint å lese at du er kristen forresten :)

Storstrand sa...

Åh, kor vankunnige me er, du burde vita at dersom ein jøde kaupte ein slave/slavinne, måtte han gjeva han/henne fri i sabbatsåret - kvart sjuande år - korsom er.

Du må ogso taka med i reknestykket - det faktum at me her handlar med noko som var ein akseptert kulturell sed i alle verdas land - ikkì noko Bibelen oppmuntrar til.

Anonym sa...

Dette høres jo meget lovende ut. Seks år holder lenge for meg, jeg skal jo bare fikse litt på hus og hage.

Ellers noterer jeg at du driver med tolkning basert på den historiske konteksten, jeg antar derfor at du tilkjenner muslimer den samme retten, altså tolke Koranen på bakgrunn av den historiske konteksten etc.

Storstrand sa...

Skulde gèrna gòrt det, men vandemålet er at muslimarne ikkì gèr det. Dei vil nemleg kle seg som dei gòrde i ørkenen for 1200 år sidan, og leva framleides idag etter reglar som tilhøyrer ein annan tidsalder - difor er det uråd å etterkoma ditt ynskje.

Anonym sa...

Tenkte jeg det ikke. Dere kristenkonservative tør ikke gå inn i den diskusjonen. Ikke spesielt generøst å bedømme andre etter langt strengere regler enn dere er villige til å bruke på dere selv. Det var noe med flisen i din brors øye....

Men dette med å leve etter regler som hører til i en annen tidsalder. Dere er kristenkonservative er jo overhode ikke åpne dere for bittelitt mer moderne syn på f.eks. homofili.

Du slår deg selv kraftig i hodet, men merker det tydeligvis ikke selv. Pussig. Tykk betong?

Storstrand sa...

Betongen er helst på di side, Konrad.
Eg er dessutan ikkì kristenkonservativ, helr ikkì konservativ kristen. Eg er radikal kristen, og eg går gjerne inn i eit ordskifte på sakssvarande grunn.
Vidare dømer eg ikkje andre strengare enn meg sjôlv, tvert um, faktisk.
Det at du ikkì skynar bilætet med flisi og bjelken - fordi du les med eit hellenistisk i staden for eit hebraistisk syn - kann ikkì eg svara for.
Kva reglar som høyrer heime i ein annan tidsalder er det elles du syner til? Ikkì stel? Ikkì hor? Ikkì drep? Andre?
Eg er meir enn open for å modernisera meg - men då lyt synet vera grunna i både sunt bondevit og akademisk integritet. Når det bryt med desse, slik tanken homofilipropagandaen gjer, då er det liten grunn til å modernisera seg.

ELLES: Eg hoppar no av denne debatten. Han hev vekst til fånytta. Du skal heller få siste ordet.