torsdag 30. august 2012

Snikislamisering i regi av Carl I Hagen

– Selvsagt må det offentlige tilpasse seg situasjonen hvor det er ulike trosretninger, og ulike tradisjoner og skikker for å gravlegge sine kjære - det må vi jo tilpasse oss, sa Hagen i bystyret 29.august

Byrådspartiene snudde i siste liten. Et enstemmig bystyre vedtok dermed forslaget om å finne en løsning for å begrave muslimer på kveldstid etter fredagsbønnen. 
Nei, det er ingen aprilspøk, det er god gamle Carl Ivar som kjemper for særordninger av hensyn til norske muslimer.

Takk til Indregard for god observasjon.

onsdag 29. august 2012

Bakeren fra Eritrea

Asylsøkeren Sultan Blay Fsahe, fra Eritrea, begynte hos Solabakeren i 2004. Han fikk skattekort, betalte skatt som folk flest. Tidlig i 2011 vedtok regjeringen å frata asylsøkere denne muligheten for lovlig arbeid. I oktober 2011 ble Bjørn Sverre Hagen advart, han lot Sultan beholde jobben. I januar fikk han et 300.000 kroners forelegg, som han nektet å vedta. Men Bjørn Sverre Hagen må møte i Stavanger Tingrett fordi han nektet å vedta forelegget.

De ga Sultan skattekort. Det var bare å jobbe i vei, ei nyttig hand som ville forsørge seg selv, framfor å sitte på mottaket. Nå har Sultan en stesønn, og to sønner, en er multihandikappet og samboer, de er alle norske statsborgere. Jeg begriper det ikke, forstår ikke, at han skal kastes ut. De mister forsørgeren sin. Fsahe kan ikke reise tilbake til Eritrea, men får heller ikke lov til å arbeide i Norge.

(Stavanger Aftenblad 21.08.12)

- Ikke kristen nok

Etter åtte år på Bømlo fekk afghanske Ali Mosavi ei sjokkmelding: Du kan ikkje vere kristen fordi du har gifta deg med ei muslimsk kvinne. Du må ut av Noreg.

Etter fleire års kamp vart han til slutt trudd av Utlendingsnemnda i 2008 på at han hadde konvertert til kristendomen etter at han kom til Noreg. I vedtaket sa UNE at han hadde «gitt en plausibel forklaring på den prosessen som har ledet fram til at han ble en kristen og lot seg døpe».

Gifta seg. starta etter at han i 2008 gifta seg i Pakistan med ei afghansk kvinne som han kjende frå barndomen heime i Afghanistan. Giftarmålet kom i stand via ein kamerat av Mosavi. 

I februar 2010 trekte Utlendingsdirektoratet (UDI) attende opphaldsløyvet etter at han hadde søkt om familiegjenforeining fordi konverteringa ikkje framstår som reell. Mosavi klaga og møtte til nemndmøte i UNE i mars i år. Eit fleirtal på to av tre nemndmedlemer gav han avslag.

Dei viser til at ei muslimsk kvinne i Afghanistan ikkje kan inngå ekteskap med ein kristen mann. Dei festar ikkje lit til Mosavis forklaring på korleis dei kunne inngå ekteskap «på muslimsk vis» i Pakistan. Seinare i grunngjevinga heiter det at dei har gifta seg «ved en muslimsk seremoni». Fleirtalet meiner også at refleksjonen rundt det å gje avkall på islam ikkje er tilstrekkeleg.

Etter avslaget miste Mosavi den faste jobben som formann ved foredlingsavdelinga hjå Bremnes Seashore. På stove bordet ligg ei stadfesting frå arbeidsgjevaren datert mai i år.

«Med sin kompetanse og sine leiareigenskaper er Ali Mosavi ein viktig ressurs for oss», skriv fabrikksjef Vidar Helvik.

- I avslaget står det at du gifta deg i ein «muslimsk seremoni». Kvifor gjorde du det?

- Det var den einaste sjansen eg hadde å gifte meg i Pakistan. Vi var ikkje i moské, men i eit privat hus der eg signerte på eit papir. Dokumentet gjekk vidare til konsulatet, seier Mosavi.

(Vårt Land 28.08.2012) 

Klassejustis

Mullah Krekar er for andre gang i år dømt for trusler og oppfordring til kriminelle handlinger, i følge Dagbladet.

Samme år, like i nærheten: Bloggeren Eivind Berge kan ikke fengsles, selv om han kommer med oppfordringer til åpenbart straffbare handlinger, ifølge Høyesterett. Frifinnelsen skyldes at ytringene Berge har kommet med på sin blogg ikke omfattes av offentlighetsdefinisjonen i straffeloven.

Berge ble altså frifunnet fordi ytringene ikke var "offentlige", mens det sentrale beviset i den siste saken mot Krekar er "en nett-tale han publiserte tidligere i år, og som ifølge påtalemakten inneholder truslene".

Hva er egentlig forskjellen på ytringene fra disse to sjarmerende personene?


Saken mot Håvard Kran er også henlagt:

- Her var utalelsene mer konkrete, mer relaterte til norske forhold og interesser enn det Krekar har kommet med. Likevel velger politiet her å henlegge saken, sier Brynjar Meling.

tirsdag 28. august 2012

Bård Larsens nostalgi, 2

Partiet Rødt har mange fjollete ting på programmet, det har Bård Larsen rett i, muligens har også partiet et innslag av utrivelig venstrefascisme. Men når jeg leser hva Larsen og Kinander skriver får jeg samme fornemmelse som Moxness: Debatten føres mest mot en 30 år yngre variant av Bård Larsen, den gangen han selv tilhørte Moxness' fløy. Lengter Larsen tilbake til den gangen da frontene var klare og rene? Den gangen da stikkord som "Sovjet", "Albania" eller "Røde Khmer" trumfet ethvert argument fra ytre venstre. Har Bård Larsen stjålet klærne til sine egne motstandere fra den gangen? Vi andre har gått videre og verden har endret seg.

Forøvrig har Moxness noen konkrete poenger. Finansfolk (med hjelp fra en del politikere) skapte den første finanskrisen og nå også euro-gjelds-krisen. De eneste som blir straffet er vanlige folk som med sine skattepenger redder bankene.

al-Kaïda - en politisk bevegelse

Morgenbladet (17/8) har intervjuet terrorforsker Thomas Hegghammer, han sier bl.a.:

- De som tok beslutningene tidlig i kampen mot terror, tok nok ikke inn over seg den politiske dimensjonen i retorikken til al-Qaida. De hengte seg opp i teologien og de arabiske termene, i den tro at al-Qaidas ideologi er en slags mystisk teologisk kode. Nå vet vi at det antakelig er enklere enn som så: Det er ofte ikke teologien, men snarere de enkle symbolene på muslimsk lidelse som mobiliserer.


- Spesielt i de mer islamkritiske kretsene er det motstand mot å skille mellom sosial konservatisme og politisk radikalisme, altså mellom de som er ekstreme i sin tolkning av moralske og rituelle ting på den ene siden, og de som mener man bør drepe så mange amerikanere som mulig på den andre. I de samme kretsene er folk skeptiske til påstanden om at det finnes moderat islamisme.


- Terrorisme er et fenomen med så lav frekvens, som involverer så få mennesker, at rommet for tilfeldigheter er veldig stort. Mye større enn man tror. Så man må akseptere sin maktesløshet i større grad, og ikke alltid gripe til store, strukturelle løsninger når det skjer ting, sier Hegghammer. Man må anerkjenne tilfeldighetenes spill.

Hegghammer ønsker bl.a. å bidra til at "islamister som er ekstremt sosialt konservative, men politisk moderate, ikke blir satt i bås med al-Qaida." Dette er som å si at konservative/strenge kristne (Krf, pinsevenner og slikt) ikke bør bli satt i bås med ABB. Det burde være et elementært og enkelt poeng, men i norsk offentlighet er sitter dette langt inne. Har man gått på Koran-skole i Midtøsten eller Pakistan, ja da er men i praksis terrorist synes arbeidshypotesen å være.

lørdag 25. august 2012

- Ingen moral uten Gud

Prest og doktorstudent Eskil Skjeldal har lest Peter Hitchens, Christopher Hitchens kristne lillebror (Dag og tid 13/7):

Vi nordmenn kan dermed velje bort foster av omsynet til sjølvrealisering og det gode liv. Friske born har vorte ein rett, ikkje ei gåve. Eg meiner dette er tre døme på at dersom ein fjernar gudstrua frå det offentlege medvitet, får det radikale etiske konsekvensar. Ministrar i rosetog og kollektiv Lillebjørn-Nilsen-song er søtt, men det er ingen kollektiv vilje hjå dei som styrer landet til å sjå det låge moralske nivået i andre politiske saker. Og: Vi får berre dei statsrådane vi fortener.

Resultatet var ein manglande kyrkjeleg identitet. Det same er tydeleg i Den norske kyrkja, der statskyrkjeløysinga har tømt kyrkja for evna og motet til å utfordre etisk og eksistensielt. Kyrkja endar berre som ei avdeling i det store sosialdemokratiske prosjektet. Kyrkja er ein nyttig idiot...

Den som tror at moralen og religionens plass i samfunnet bare er noe gamle skjeggete menn med gebrokkent norsk i Grønland-Tøyen-traktene ivrer for, tar altså feil.

Ikke en av muslimbrødrene, 
men kanskje en av Skjeldal-brødrene?

fredag 24. august 2012

Elefanten i Gjørvkommisjonen

Gjørvs kommisjon har avslørt hvordan staten feilet i å beskytte nordmenn mot terrorisme 22. juli. Men noen av de viktigste årsakene til at det kunne gå så galt, er utelatt fra rapporten. Kommisjonsrapporten handler om hvordan samfunnet taklet katastrofen som oppsto etter at en mann ble så ekstrem at han valgte å bli terrorist, skriver Dagbladets kommentator Blindheim.

- Politisk motivert

Dommerne i Oslo tingrett er ikke enig i mange av konklusjonene i den første sakkyndig-rapporten (VG nett).

- Retten savner en bredere diskusjon om Breiviks utsagn, særlig knyttet til den høyreekstreme subkulturen han tilhører, sa dommer Arntzen. Tiltalte har derimot kynisk og kaldt innrømmet at målet hans med å drepe uskyldige var politisk motivert.

- Tiltaltes uttalelser om å være en borgerkrig kan forstås i en politisk kontekst som er meningsbærende i høyreekstreme subkulturer, men retten legger til grunn at han var alene om å planlegge terrorhandlingene, leser Arntzen.

Vepsen skriver at terroristen er en beregnende, politisk terrorist med en høyreekstrem ideologi:

Dagens dom er et knusende nederlag for det allerede splittede og kaotiske miljøet av norske høyreekstremister. Terroristens handlinger er klistret til den ideologien de bekjenner seg til, og det er et poeng som neppe bidrar til å øke oppslutningen om en allerede liten og marginalisert skare.
Dette er en dårlig dag for folk som Fjordman, Bruce Bawer, Arne Tumyr og en rad andre såkalte "innvandringskritikere" eller "islamkritikere". Da overrasker det ikke at Fjordman furter.

onsdag 22. august 2012

- Det handlar om sigøynarar.

Derfor vil dei ikkje ha fast adresse og helst heller ikkje statsborgarskap. For då ville dei verta avhengige av lovverket i vedkomande land. Det handlar om romfolket eller rettare sagt sigøynarar.

Romfolket, eller sigøynarar som er eit meir presist uttrykk, er ei folkegruppe som verken kan eller vil gjera nytte for seg, men som vil leva på andre, spå i kaffigrut, tigga og stela. Slik har dei halde på i generasjonar, og slik vil dei halda fram i fleire generasjonar, så lenge nokon gjev dei pengar og ryddar opp etter dei.

Problemet er at sigøynarar ikkje på nokon måte ynskjer fast bustad eller fast arbeid der dei må møta opp kvar dag til avtala klokkeslett. Slikt ville dei finna uverdig for seg, og det ville bety at dei måte forlata sitt levevis og sine tradisjonar. Tigging er for dei ein profesjon, som slett ikkje er utan yrkesstoltheit.

Me hadde ei avart av slike reisande også på 1800- og 1900-talet, i dei såkalla taterar, splintar, fantar. Det var ei svøpe for folk, helst på bygdene den gongen. Mannfolka våga knapt å gå i skogen eller reisa på fiske, av di dei var engstelege for familien når taterfylgje var i området.

For sigøynarane sjølve finst det inga anna løysing enn at dei må bli fastbuande i heimlandet sitt, læra seg eit yrke og sjølve vera med å ta ansvar for folk og samfunn. 

Dette sjarmerende leserinnlegget sto på trykk i Dag og Tid, 3.8.12. Hva skal vel Dag og Tid med skribenter som Jon Hustad når de har slike lesere?

"Romfolk", eventuelt sigøynere, rotter, brunsnegler, undermennesker, 

mandag 20. august 2012

Fjolleri fra Flåthen

LO-sjef Roar Flåthen foreslår å ta landbruksareal til boligbygging melder NRK.

Dette må være noe av det minst gjennomtenkte og faktabaserte på lenge. Norges areal består av 3 % dyrka mark, 1,4 % bebygd areal, 44 % fjell og vidde, 38 % skog. Det er altså flusst av skogsmark og dessuten fjell/vidde der tregrensen er lav. Hvorfor akkurat dyrket mark som allerede er det mest pressede?

Noen enkle tall viser at "plassmangel" bare er en myte.

Befolkningstetthet:

 • Oslo kommune: 1.400 /kvadratkilometer
 • Akershus: 100
 • Danmark: 130
 • Tyskland 250
 • Belgia: 380
 • Bangladesh: 1.000
 • London: 5.000
 • Berlin: 4.000
 • Stockholm: 4.000
Oslo kommune er i utgangspunkt tynt befolket sammenlignet med andre byer i Nord-Europa. Oslo m/omland har endog en befolkningstetthet omtrent på høyde med hele Danmark og klart lavere enn mange land. Plassmangel?

Arealbruk:
 • Oslo: skog 60 %, dyrket mark 2 %, bebygd 13 %
 • Akershus: skog 67 %, dyrket mark 18 %, bebygd 2 %
 • Østfold skog 66 %, dyrket mark 17 %, bebygd 1 %
Svært lite av dette skogsarealet er over 400 m.o.h., det er med andre ord godt egnet til utbygging. Plassmangel?

Bård Larsens nostalgi

Partiet Rødt har mye tåpelig på programmet. Revolusjonsromantikken og den lett konspiranoide ideen om "borgerskapet" er fjollete, mens den totalitære arven burde vært skrotet for lengst. Partiet er stort sett en anakronisme i dagens samfunn. Dette er det ikke vanskelig å være enig med Bård Larsen i, men i dag er det vel ingen andre enn Bård Larsen som tar Rødt og andre kommunister på alvor. En gang i tiden (da Bård Larsen var ung) var Rødts forgjenger en livskraftig, dog enda mer livsfjern bevegelse - den gangen var det muligens grunn til å ta dem på alvor. Bård Larsen må da også ty til fortiden for virkelig å vise hvor forkastelig Rødt er. Nostalgien synes likelig fordelt mellom Bård Larsens og hans motmenn i Rødt.

søndag 19. august 2012

Kokkvold vil ha Assange i fengsel?

Julian Assange holdt i dag en appell fra Ecuadors ambassade i London.

Jeg har fortsatt til å gode å høre Per Edgar Kokkvold støtte Assange og WikiLeaks. Her dreier det seg faktisk om noen som bruker ytringsfriheten til noe viktig, nemlig å kikke makthaverne i kortene. Mener kanskje Kokkvold at det er feil bruk av ytringsfriheten? Eller misliker han Assanges oppblåste selvbilde? ("Takes one to know one"?) Kokkvold støttet imidlertid at voldtektsanklagene mot Assange ble offentligjort. Kokkvold er dessuten Storbritannia-kjenner så jeg regner med han er meget godt informert om hva som foregår i London.

Kokkvold mente også at avisene at burde tenke seg om før det viderebringer stoff fra Wikileaks:

Og han synes mediene bør ha gode grunner dersom de vil videreformidle informasjon som kan være ødeleggende for internasjonalt diplomati.
Det var altså veldig viktig å ikke være tilbakeholdne med Muhammed-karikaturene, men når det gjelder hensynet til stormaktenes diplomati ja da oppfordrer Kokkvold avisene til å trå forsiktig. Kokkvold er altså svært så nøye med hvem han sleiker bak. Snuskete, terroristiske muslimer? Mobb dem! Hån dem! USA? Kokkvolds elskede Storbritannia? Ehheem, ro ned folkens, her må vi være ansvarlige. Og når disse stormaktene truer ytringsfriheten? Musestille fra Kokkvold.

Kokkvold synes heller ikke at ABB skal nyte godt av ytringsfrihet.

Da er det bare Westergaard igjen som fortjener Kokkvolds støtte? En forakt for islam har de iallefall felles.

onsdag 15. august 2012

- Statoil på feil spor

- Det var fullstendig galt å privatisere Statoil. Selskapet har i dag andre interesser enn Norge, og det er ikke lenger noen som tenker strategisk om en norsk oljeframtid. Sannheten er at vi går inn i en nedtrappingsfase. Riktignok er det flere ansatte i oljeindustrien i dag, men de tar opp mindre olje. Det vil ganske sikkert vil være oljeutvinning i Norge i flere tiår, men den uunngåelige nedtrappingen må gjøres på en ansvarlig måte, og ikke av et selskap som driver fram kortsiktig overproduksjon, sier oljehistoriker Helge Ryggvik til Klassekampen 11.august.

Ryggvik setter fingeren på et meget ømt punkt: Statoil ble skapt for å drive norsk oljevirksomhet på vegne av eller til fordel for den norsk stat, altså for oss. Statoil har fått meget gunstige vilkår på norsk sokkel og tjent store penger. Når norsk sokkel er på nedtur tappes selskapet for penger som ledelsen bruker på mer eller mindre tvilsomme prosjekt i utlandet. Pengene som Statoils ledelse sløser bort på oljesand, Shtokman og slikt er mine penger. På tide at noen tar Helge Lund i ørene.

2 miliarder brukt på ingenting.

Blind høne

"Det er foruroligende at USA og NATO de siste årene har engasjert seg i kriger som verken er defensive langs egne grenser, eller handler om lokalpolitiske konflikter. Vi bedriver en ny type aggresjonskrig. Disse krigene fremstilles med stort hell som «demokratisk humanitære» i en sedvanlig lettmanipulert og ukritisk vestlig opinion. Ledende redaktører som burde bedrevet kritisk journalistikk, har i prosessen sviktet sitt kall og vært så lite våkne at man snart kun fungerer som myndighetenes forlengede propagandakanal."

Dette skriver Hanne Nabintu Herland i BT. Denne gangen leverer HNH flere setninger etter hverandre som ikke bare er logisk sammenhengende men til og med empirisk presist observert. Forbløffende.

Ute etter gullkorn?

Fløgstads kokko-logikk

«Ved ikke å ta inn Breiviks antimarxisme og sosiale bakgrunn er det vanskelig å ta et oppgjør med ham og hans omland. En del av selvransakelsen etter 22. juli må innebære at man slutter å avfeie den kommunistiske tradisjonen.»

Dette sa Kjartan Fløgstad i intervju med Martin Grüner Larsen (Klassekampens bokmagasin 11.august). Ytre høyre har bedrevet mange logiske og retoriske krumspring etter 22.juli 2011, og her melder ytre venstre seg på med noe som nærmer seg samme dumhetsnivå. 

Ja, Fløgstad sier faktisk: Fordi ABB er antikommunist, må vi rehabilitere  kommunismen. Jøsses.

(Takk til Ivar Bakke for god observasjon.)

mandag 13. august 2012

Free Pussy Riot!

Three young women are being detained by Russian authorities for allegedly performing a protest song in a cathedral as part of a feminist punk group "Pussy Riot".

Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alekhina and Ekaterina Samutsevich were arrested in March 2012 and charged with "hooliganism". Russian prosecutors are seeking three years prison for the musicians.

Tell the Russian authorities to drop all charges and release them! (Amnesty)
 
Se også Amnesty Norge.


Kronikk i Dagbladet:
"Norge må våge å si klart fra til Russland - og anledningen er nå."

Høyreekstrem terrorisme i Norge

Elin Ørjasæter skriver om brutale fakta:

Høyreradikale nordmenn er de facto mer voldelige enn venstreradikale nordmenn. Legg til et vedvarende og stort misforhold mellom store gruppers holdning til innvandring og politikernes holdning, så skjønner vi at her er det mange nordmenn som kan bli farlige.
Dette handler altså ikke bare om politiets svikt 22. juli, ikke en gang bare om manglende beredskap siden 2005. Det handler også om at PST burde forstått at faren for høyreradikal soloterrorisme i Norge var, og fortsatt er, overhengende.

lørdag 11. august 2012

Elefanten i rettssal 250

Cathrin Sandens (redaktør i Samtiden) intervjuet av Klassekampen 16.juli:

Hvordan er det mulig å ikke se ham som en politisk terrorist, tenkte Sandnes da hun hørte ham fortelle om hvordan han planla terrorhandlingene sine.

- Det kan bare være i Norge, akkurat i denne tida, at det å bombe regjeringskvartalet og utføre en massakre på sommerleiren til det statsbærende partiets ungdomsorganisasjon kan forstås som noe annet enn politisk terror, sier hun.

Sandnes synes det er synd at rettssaken mot Breivik har handlet mer om hodet hans enn om samfunnet som har formet han.

- Vi er nødt til å ta debatten om hva det er i vårt eget samfunn som har gjort ham sånn. Det hadde vært mye enklere om han helt åpenbart var psykotisk. Da kunne vi sett på handlingene hans mer som en naturkatastrofe, som noe vi ikke kunne unngått, sier Sandnes.

Hun mener Breiviks meninger til en viss grad samsvarer med holdninger som er utbredt i det norske samfunnet.

- Den ideologiske sausen gjør at vi ikke ser det helt klart, men det er noe veldig tidstypisk i Breiviks frykt. Selv om han framfører den dårlig og plumpt, er det tydelig at en del av dette har større gjenklang. 
Snart legges rapporten fra granskingskommisjonen frem og da blir fokuset i enda større grad på hva som gikk galt og hva som kunne ha vært gjort for å stoppe ABB.

Likevel kommer vi ikke utenom at ABBs voldshandling var politiske. Volden 22.juli var klart og konkret rettet mot politiske mål. Det var altså ikke rettet mot tilfeldig sivile slik klassisk terror er. De politiske målene ABB vaglte ut var også klart og konkret begrunnet. Gitt visse premisser gir begrunnelsen endog en slags mening.

Nå kan det selvsagt argumenteres at ABBs handlinger var drevet av et narsissistisk ønske om å være noe stort, om å kompensere for gapet mellom den taperen han var og det oppblåste selvbildet, om å gå over i historien som en slags helt - slik at i en annen politisk kontekst ville ABB endt opp med andre mål eller en annen ideologi. Selv om dette til en viss grad kan være riktig kommer vi ikke forbi at ABB handlet politisk i en norsk kontekst anno 2011. Han hentet sine politiske ideer fra vår tids diskurs, fra vår tids demagoger. At disse demagogene tar avstand fra vold generelt og ABBs handlinger spesielt, gjør dem ikke moralsk og politisk skyldfrie.


Elefant? Hvor? Her er ingen elefant.

- Ingen knebling etter 22.juli

- Anders Behring Breivik har flyttet grensene for det vi anser som ekstremt. Nå går skillet i mindre grad på hva man mener, men om man anser vold som et legitimt argument, sier Cathrine Sandnes, redaktør i tidsskriftet Samtiden, til Klassekampen 16.juli.

 - Ronny Alte, tidligere leder av Norwegian Defence League, sa under rettssaken at det er mye lettere for han å komme til orde i mediene nå enn før 22. juli. Det er nok en sannere beskrivelse av virkeligheten enn at debatten har blitt kneblet.

fredag 10. august 2012

- Få dem ut, tilbake dit de kom fra!

- De tar jobbene våre, stjæler damene våre og er fulle av faen. Få dem ut, tilbake dit de kom fra!

Dette var en utbredt holdning til innvandrere. Fra Sverige. I 1926.

"Lediggjængere og profesjonelle røvere" kalte Tønsebergs Blad de svenske innvandrerne. "7 av 100 indvaanere i Tønsberg er utlændinger. Særlig stor har invasionen været av svensker".

(fra Vi Menn nr 18 2012)


Nasjonalnostalgi og furten kulturpessimisme

Pia Kjærsgaard åpnet et lenge lukket rom i dansk og europeisk politikk, skriver Hans Petter Sjøli.

I Norge har Frp (i tillegg til mye annet) også fungert som nostalgiens talerør. Tydeligst er imidlertid dette tankegodset hos Hans Rustad og Document.no.

torsdag 9. august 2012

Change not to hope for

The American presidency is designed to disappoint. Each candidate must promise things that are beyond his power to deliver. No candidate could expect to be elected by emphasizing how little power the office actually has and how voters should therefore expect little from him.

«En av de mest ondartede familier»

I 1934 var mange norske rom ute og reiste i Tyskland. Da nazistene kom til makten, ville de tilbake til Norge. Men da de skulle krysse grensen til Danmark, sendte norske myndigheter telegram til danskene om at vi ikke ville ha dem tilbake. Aftenposten dekket saken, og skrev at en av «de beryktede Karolyer, en av de mest ondartede familier som har opptrådt her» var blant romfolkene som ville tilbake, skriver Morgenbladet.

– Danskene rapporterte til det norske politiet at mange av sigøynerne snakket norsk, og at de hadde foreldre som var født i Norge. Ingenting nyttet. De skulle sendes tilbake uansett, forteller historiker Johanne Bergkvist ved Oslo byarkiv til NRK.

Dagen etter ble sigøynerne stuet inn i en jernbanevogn og fraktet sydover – inn i Tyskland. Der ble de internert i en tvangsarbeidsleir utenfor Hamburg. Etter en tid på frifot ble de fleste norske sigøynerne på ny arrestert, og denne gangen ble de sendt til utryddelsesleire. I følge Johanne Bergkvist kan så mange som 100 sigøynere med norsk tilknytning ha blitt drept.

Sigøynernes tid

Se alle sigøynerne samlet!
Mamma, pappa, se alle sigøynerne!