mandag 6. desember 2010

Norske imamer? Ja takk

Det sier iallefall Anne Sofie Roald* (Morgenbladet 26.nov):

I det norske samf­unnet i­ dag er det utbredt mangel på kunnskap om hvordan islamske f­oresti­lli­nger har f­orandret seg i­ ti­d og rom. Det hersker også en misforståelse om at i­slam som reli­gi­on er veldi­g annerledes enn de to andre monoteisti­ske reli­gi­onene, kri­stendommen og jødedommen. Begge di­sse anses i­ kontrast ti­l i­slam å væ­re «si­vi­li­serte » og «fleksi­ble». Si­st, men i­kke mi­nst, er det altf­or mye i­slam i­ Norge, synes mange. Reli­gi­onsfi­losof­en JanOlav Henri­ksen har sagt at når det er mye reli­gi­on i­ samf­unnet, så er teologi­ nødvendi­g. Han har rett. Blant norske musli­mer fi­nnes alle sjatteri­nger av trender og bevegelser. Sæ­rli­g f­or dem som er f­ødt og oppvokst i­ dette samf­unnet kan det væ­re vanskeli­g å velge mellom de uli­ke retni­ngene som alle er f­ormet i­ helt andre samf­unn enn i­ Norge. Så det vi­ trenger, er et sted f­or å utvi­kle i­slamsk teologi­ i­ en norsk kontekst.
*Røde Roald: professor i religionsvitenskap, konverterte til islam som ung.


Blogglisten

Ingen kommentarer: