søndag 14. juni 2009

Juryordningen blir stående - inntil videre

Høyesterett sier at norsk jurypraksis ikke strider mot menneskerettighetene.

Dermed får juryordningens forsvarere et pusterom. Selv vil jeg gjenta det jeg har sagt før: Juryen vurderer bevis for å etablere med størst mulig sikkerhet hva som faktisk har skjedd og om tiltalte dermed har gjort seg skyldig i et lovbrudd. I slike saker er jussen nokså enkel, mens fakta og bevis er uklare. Legfolk har dermed (minst) like gode forutsetninger som jurister når det gjelder å vurdere bevis.

Som Inge Hansen påpeker i Aftenposten (13.juni):
"Selv om juryen bare svarer ja eller nei på skyldspørsmålet, mener Høyesterett at en rekke mekanismer sikrer at lagretten treffer sin avgjørelse etter en samvittighetsfull prøving av bevisene på grunnlag av en riktig lovforståelse.
Blant de mekanismer førstvoterende Hilde Indreberg peker på, er presise spørsmål til lagretten. Spørsmålene utformes av rettens administrator etter forslag fra aktor og baseres på innholdet i tiltalebeslutningen. Hvert spørsmål skal gjelde én tiltalt, ett straffbart forhold og én straffebestemmelse."

Altså: Fagdommerne (juristene) tar seg av lovanvendelsen og juryen tar seg av bevisvurderingen. Juryen behøver ikke forholde seg til komplisert juss.

Jeg har problemer med å forstå hva som er problemet med denne arbeidsdelingen.

Se Dørums kommentar: "Venstre ble dannet for å innføre juryordningen. Denne sloss vi for å beholde. Vi vil kjempe mot en endring som bidrar til at fagdommerne vil dominere i rettssalene på bekostning av lekdommerne. Bare ved å beholde og forbedre juryordningen vil vi sikre at vi ikke går tilbake til et embetsmannsvelde i norske rettssaler, sier Odd Einar Dørum."

Høyre har på sin side fått det for seg at juryordningen er en hemsko for å putte flest mulig antatt kriminelle i fengsel:
"For å bekjempe kriminalitet vil Høyre (blant annet): avvikle juryordningen og erstatte den med en stor meddomsrett sammensatt med fagdommere og lekdommere, og et krav til kvalifisert flertall for å finne en tiltalt skyldig."

Nok en grunn til å stemme Venstre.

Ingen kommentarer: