lørdag 20. februar 2010

Fra professorvelde til bedriftsvelde

Nedkvitne-saken viser at universitetet har gått fra et professorvelde til en bedriftsfase, sier Jan Fridthjof Bernt til Klassekampen (16.febr).

En av Nedkvitnes viktigste innvendinger mot ledelsen ved Historisk institutt var at han opplevde at hans eget fag, middelalderhistorie, ble svekket til fordel for det langt mer populære faget samtidshistorie. Årsaken mener han ligger i den politiske styringen av universitetene. I dag er det flinke nettverksbyggere og andre som klarer å hente inn eksterne økonomiske midler til forskingen sin, som blir premiert, mener Nedkvitne.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener Nedkvitne-saken avspeiler en problematisk utvikling ved universitetene og i norsk forskingspolitikk.

– Først ble professorveldet ved universitetet brutt ned, for å bli erstattet av et slags faglig demokrati. Seinere er dette gradvis blitt faset ut, og vi er nå på vei inn i det jeg kaller «bedriftsfasen», sier Bernt.

– Tidas moteord er «profilering» og «spissing av kompetanse». Der instituttenes oppgave tidligere var å sørge for å ivareta faglige tradisjoner og kvalitet i bred form, oppfattes det nå som en overordnet målsetting å komme opp med profilerte forskingsprosjekter som kan konkurrere om ressursene på de spesielle områdene som etterspørres av private kommersielle interesser eller som er populære hos politiske myndigheter, påpeker professor Bernt.

– Tidligere møttes lærerkreftene og ledelsen rundt samme bord, og det ble diskutert og, til tider, kranglet. Ledelsen satt på møtene, og måtte svare for seg og delta i diskusjoner med professorene om rammevilkårene for forskingen og undervisningen. I dag er premissene endret, sier han, og peker på at beslutningsmyndigheten har blitt overført fra professorene og til administrativt ansatte ledere, sier Nedkvitne.

– Det påvirker hvem det er som setter rammebetingelsene for forskingen. Hvis byråkratene alene skal gjøre det, vil de selvsagt gjøre det ut fra egne premisser. Men det er jo ofte professorene vet mer om hvordan ting bør organiseres for å skape kvalitet, i følge Nedkvitne.

(selektiv saksing fra artikkel i KK)


professor Bernt ved UiB.

Blogglisten

Ingen kommentarer: