lørdag 5. september 2009

Lastebilsutring

Over hundre vogntog på vei fra Porsgrunn til Arendal i en aksjon for en sikrere E18, skaper lange køer i sørgående retning. Dette meldte avisene sist helg.

Det er ikke vanskelig å være enig om at sikre veier er en bra ting, men noen burde kanskje informere om at parallelt med E18 går en hovedlinjene på Norges jernbanenett - Sørlandsbanen. Jernbanen er trygg måte å frakte gods, dessuten avlastes hovedveiene. Like utenfor ligger dessuten det åpne havet der det god plass til alskens godstransport. Havet er gratis og det er trygt. Lastebiler er dobbelt så ofte som personbiler involvert i dødsulykker. På E16 er omkring 90 % av trafikken (målt i tonn) lastebiler, på E18 er tallet noe lavere. Tungtransport er en av de viktigste kildene til støy og luftforurensing i mange deler av landet.

Få trailerne bort fra veien.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Det kan bli et enormt prosjekt å flytte transporten fra lastebil til tog eller båt.
Varene må fraktes allikevel til og fra conaineroppsamlingssteder.
Nå kjører lastebilen fra leveringssted til mottaker.

Du kan ikke forestille deg en gang så stort apparatet for behandling av containere vi måtte ha hatt.

Anonym sa...

Kan du med hånden på hjertet i oppriktig ærlighet vise til hva som aldrig har vert på en lastebil i ditt hjem. Svarer du helt ærilgt vil komme til den konklusjon at det kun er vannet fra springen og strømmen fra kontakten som aldrig har vert på en lastebil. Uten lastebilen hadde det heller ikke vert mulig bygge kraftverk og vannverk. Lastebilen er og vill så langt en er stand til å se, vere det viktigste redskapen i alle moderne sammfunn.

Konrad sa...

Detaljene kan vi diskutere, men faktum er at det går en mengde lastebiler parallelt med jernbanelinjene (akkurat likedan på E16, E6, E136, E134) og med godsbåter langs kysten.

Selvsagt må varer fraktes fra jernbaneterminal til/fra produsent/kunde, men det vi snakker om her er for det meste langtransport (trailer som kanskje har kjørt tvers gjennom Norden eller Europa), ikke distribusjon i nærområdet.

Myndighetene arbeider for å flytte gods fra vei til jernbane.

Konrad sa...

PS: Ja jeg vet godt at lastebiler er viktig, men det betyr ikke at lastebilene på død og liv behøver å fylle opp veiene der det går alternativ transport like ved.

Bjørn Stærk sa...

Lastebilene er helt greie, synes jeg. De gjør en kjempeviktig jobb. Det er personbilene som burde vekk fra veiene, iallefall der hvor kollektivtrafikk er et godt alternativ, eller kunne bli det med mer innsats. Der kollektiv ikke kan bli et alternativ, trenger vi gode og sikre veier. Lastebilene er iallefall de siste som bør bort.

Konrad sa...

Bjørn:
Lastebilene gjør en viktig jobb, men jobben kan gjøres like godt om langdistansetransporten foregår med tog eller båt. Det er dårlig ressursbruk å salte ned miliarder i veier dimensjonert for stor trailertrafikk når jernbanen går parallelt og sjøen ligger der helt gratis. Alle norsk byer (med unntak av et par-tre mindre innlandsbyer) er havnebyer.

I byer/tettbygde strøk er saken en helt annen, her må personbilene bort og persontransport mest mulig over på kollektiv.

KEE sa...

Innvendingen som kommer opp er vel av mer praktisk art: Det blir mindre/færre omlastinger ved å kjøre langtranporten med lastebil.
Men omlastes må det som regel lell, så med flere godsterminaler i drift (det er utrolig hvor mange som har blitt lagt ned) samlokalisert med de store lagerhusene burde det være greit gjennomførbart. Men det krever investering og driftsmidler!

Bulktransport går forresten mye sjøveien; gjerne med omlasting i tyskland og så omlasting til lastebil fra kaia i Norge. Men hvorfor i alle dager laster de av i Bergen og kjører bil hit til Skien, mens det lastes av på Grenland havn og kjøres i bil til Odda?