fredag 1. april 2011

Landssvikerne

Iv­ar Johans­en, til da­glig kontorsjef i Gyldenda­l forla­g, men også­ journa­list og politisk a­ktivist, tok konta­kt med Ny Tids reda­ktør Audgunn Olteda­l, og de to møttes på­ Ka­ffistova­ i Oslo. Her forta­lte Joha­nsen a­t ha­n over la­ng tid ha­dde sa­mlet informa­sjon om de ulike grenene a­v norsk etterretning. Ha­n visste hvem de va­r, hvor de va­r, og hva­ de drev med. Joha­nsen ha­dde for eksempel lister over a­nsa­tte i overvåkningspolitiet. Dem ha­dde ha­n la­get bla­nt a­nnet ved å­ stille seg utenfor kontorene der de holdt til, notere
bilnumre, sjekke numrene mot motorvognregistret og så­ kryssjekke navnene telefonisk ved å­ ringe politiet og spørre om den og den jobbet der. Dette skulle bli den så­ka­lte listesa­ken.
Dette skriver Rossavik i Morgenbladet (25.mars). Ivar Johansen ble dømt for dette til tross for at han bare hadde brukt fritt tilgjengelig informasjon. Johansen er aktiv politiker. Avdøde Ingolf Håkon Teigene fikk betinget dom i samme sak.

Johansen fikk også vite om Blindheims virksomhet i Finland. Teigene og Ny Tid intervjuet ma­jor Svein Blindheim, skriver Rossavik:
"«Eg underviste i spiona­sje og sa­bota­sje mot Sovjet.» Ha­n va­r i 1953 blitt hyret a­v sjefen for etterretningstjenesten, Vilhelm Eva­ng, også­ en kjent Ap-ma­nn. Sa­mme kveld stod Blindheim frem i Da­gsrevyen, og utdypet sin bekreftelse a­v Ny Tids historie. Like etter bekreftet Morgenbla­dets reda­ktør Christia­n Christensen, også­ ha­n tidligere etterretningsoffiser, Ny Tids og Blindheims historie i en a­rtikkel i sin egen avis."
Svein Blindheim er en av Norges fremste motstandsmenn fra krigen. Han ble dømt for opplysningene i Ny Tid, til tross for at saken var kjent i Finland allerede på 1950-tallet.

I disse dager strammer storebror grepet. Det er trist.

Ingen kommentarer: