lørdag 7. juli 2012

Tvil, tilregnelighet og straffefrihet

Påtalemyndigheten legger vekt på at når det er skapt tvil om ABBs tilregnelighet så må retten konkludere med utilregnelighet. Lisbeth Holand (SV) skriver i Dag og Tid (6.juli) at dette ikke var lovgivers intensjon:

I merknadene fra justiskomiteen om tilregnelighet uttrykker komitéflertallet at «det er riktig at personer i størst mulig grad skal kjennes ansvarlig for sine gjerninger og med det dømmes for begåtte lovbrudd», og videre: «Straffrihet bør forbeholdes de tilstander der det ikke kan være tvil om grunnlaget for straffrihet.»

Holand poengterer at det er lovgivers, altså Stortingets, forarbeid til loven som må legges til grunn. Odelstingsproposisjoner og NOUer er regjeringens forarbeid, ikke Stortingets.

Ingen kommentarer: