søndag 1. september 2013

Formuesskatten bedre enn sitt rykte

Hovedproblemet med formuesskatten er favoriseringen av bolig- og eiendomsinvesteringer, konsekvensen for småbedriftene er mye mindre, skriver Steinar Holden i DN 29/8.

Holden påpeker (mine understrekinger):

  • Formuesskatten innebærer en vridning ved at man sparer for mye i eiendom, som blir verdsatt lavt, og for lite i finansielle investeringer og annet næringsliv. Dette er tungt argument. I dagens system kan personer med høy reell formue unngå skatt ved å ta opp lån og kjøpe eiendom, som verdsettes lavere.
  • Formuesskatten er en treffsikker skatt på de rikeste. Dette er i stor grad riktig. De ti prosent med høyest inntekt i Norge betaler faktisk en mindre andel av inntekten sin i inntektsskatt enn andre grupper, så her er formuesskatten avgjørende for at disse nå betaler en klart høyere skatteprosent enn andre.
 Holden mener formueskatten er moden for reform og anbefaler konkret:
  • Rabatt på 50 prosent ved fastsettelse av ligningsverdien for børsnoterte aksjer, obligasjoner, bankinnskudd og fordringer. 
  • Reduserer gjeldsfradraget i formuesligningen til 50 prosent. 
  • Øker bunnfradraget ut over dagens nivå på 870.000 kroner.
Disse endringen vil gå langt i å redusere hovedproblemet med formuesskatte, ifølge Holden.

Ingen kommentarer: