torsdag 10. oktober 2013

Asfalt-Erna

Den påtroppende regjeringen lover raskere og bedre utbygging av vei og jernbane. Med Frp på laget er det grunn til å frykte at asfalt vil bli prioritert fremfor skinner, interessant nok viser Aftenpostens gjennomgang at det er lettere å forsere fremdriften for jernbanestrekninger enn for europaveiprosjektene. Det er rundt Oslo at jernbane virkelig har potensial og det er her transportbehovene blir akutte i årene fremover - dette gjelder både gjennom/nær Oslo (herunder Ringeriksbanen) og de mellomlange strekkene (intercity-trekanten med kobling til Sørlandsbanen).

Ellers er det en del bra prinsipper i den nye regjeringens politikk, for eksempel at infrastruktur bør bygges ut sammenhengende og helhetlig, ikke flekkvis. Sollihøgda er et slående eksempel på feil strategi i utbygging: På begge sider av Sollihøgda er det god vei (tildels motorvei) i bakkene opp og ned, mens trafikken går rett gjennom bebyggelsen på toppen - til stor plage for både fastboende og trafikanter.

 E16 ved Sollihøgda
E16 litt lenger nede i bakken

Frp gjør imidlertid feil når de fokuserer på firfeltsmotorvei med 130
km/t overalt. I det meste av landet er trafikktettheten rett å slett for liten til å forsvare slike investeringer. Det som oftest trengs er å legge trafikken utenom bebyggelsen, i utmarken er det lett å bygge tofelts motorvei B som tåler 90 eller kanskje 100 km/t. E6 i Gudbrandsdalen for eksempel presser trafikken seg fortsatt gjennom sentrum av Ringebu og Kvam til stor plage for fastboende. Trafikkmengden er imidlertid på bare 5000 biler i døgnet, mens den ved Biri er på 12.000 biler i døgnet (akkurat over grensen for motorvei). Til sammenligning er trafikken på E6 ved Kløfta på 50.000 biler. På E16 og store deler av E6 er lokaltrafikk og langdistansetrafikk blandet (opp mot halvparten er nærtrafikk i Valdres og nordlige Gudbrandsdalen), noe som senker farten og øker ulykkesrisikoen. Ny E6 parallelt med og adskilt fra eksisterende vei vil føre til at det på den nye veien blir mindre trafikk enn på eksisterende E6.

Rundt Oslo bør imidlertid trafikkveksten hovedsakelig komme på jernbane.

Jeg er også enig i at stamveinettet (mellom byer og landsdeler) som hovedregel ikke skal bygges ut med bompenger. I storbyene, spesielt inn og ut av Oslo, bør det benyttes bompenger blant annet for å regulere trafikkmengden.

Ingen kommentarer: