mandag 20. oktober 2008

Mer boligskatt? Ja takk!

Endelig noen fornuftige ord om boligskatt: Gjedrem og SSB mener det må bli mindre lukrativt å investere i bolig. Vi har en skattesubsidiering.

Boligskatt er en riktig og fornuftig skatteform. Når det nå ikke er skatt på bolig betyr det faktisk en subsidiering av boligeiere på bekostning av leietakere. Verken Liberaleren eller Sanner forstår eller vil forstå at det er god liberalistisk politikk å ha samme skatt for bolig som for andre investeringsobjekter. Idag har vi en ordning der leietakere (ofte unge eller ubemidlede) subsidierer boligeierne (kapitaleierne), dette er en meningsløst usosial omfordelingspolitikk. Det overrasker ikke at Høyre er tilhenger av en slik omvendt Robin Hood politikk: ta fra de fattige og gi til rike.

Det er helt ubegripelig at Arbeiderpartiet vil beholde dagens skattefritak på boliger, dette skattefritaket innebærer i realiteten at landets virkelig fattige subsidierer landets rike. Dette er kanskje et tegn på Aps kjernevelgere nå finnes i middelklassen og ikke blant Aps historiske opphav: De eiendomsløse, de som bare eier sine barn ("proletarene") og ellers er prisgitt en fabrikkeier og en huseier. Ap sviker nok en gang de som er utenfor til fordel for de velfødde innenfor.

For den som er i tvil: Boligskatt er ikke en egen skatteform, en særskatt. Tvertimot dreier det seg om skatt på avkastning av investert kapital. Idag er det 28 % skatt av renter på bankinnskudd eller av gevinst på aksjer. Dagens fravær av skatt på bolig man bor i selv er altså et særunntak, det er et unntak fra et ellers ryddig og klart skattesystem.

PS: Konrad har et stort hus og vil tape en god del på gjeninnføring av skatt på egen bolig.

3 kommentarer:

Amos Keppler sa...

De som har bolig er gjerne de ressurssterke og som vanlig, som du påpeker ønsker de mektige og formuende å ta fra de fattige og gi til de rike.

Trond sa...

Det jeg vil med denne kommentaren er å lufte mitt forslag til økt skatt på bolig/eiendom som jeg har ruget på en tid:

La ligningsverdi av bolig nr. 2 være lik markedsverdi av boligen.

En slik regelendring vil gjøre det vanskeligere å krympe formuen sin ved å investere i eiendom, samtidig som man ikke gir "vanlige folk" større skattebelastning.

Dersom man vil beskatte luksus ytterligere, kunne man i tillegg satt et innslagspunkt for når verdi av bolig nr. 1 får økt formuesverdi. F.eks. dersom markedsverdien av bolig nr. 1 overstiger 3 mill, vil overskytende bli lignet til markedsverdi.

Man kan også se for seg tilsvarende beskatning av fritidsbolig.

Her snakker vi ekte Robin Hood! Ser fram til tilbakemeldinger.

Konrad sa...

Kreativt men upraktisk. Det enkleste er å lage et bunnfradrag som slår inn både i beskatning av kapitalinntekt og formue. Et bunnfradrag knyttet til person og/eller eiendom stimulerer ikke (eller i svært liten grad) til skattetilpasning, samtidig blir den økte skattebelastningen for "folk flest" liten.

Gjenninnføring av boligskatt må naturlig nok vente til markedet har roet seg eller tatt seg opp igjen. Deretter bør det være en opptrapping som også inkluderer en langsom tilnærming mellom ligningsverdig og markedsverdi.