fredag 20. januar 2012

Sakkyndige som rettssikkerhetsproblem

Under overskrifta psykiatrien som overdommar, skriver filosofen Jon Hellesnes i Klassekampen 17.jan blant annet:

....i Klassekampen 4. januar skriv Ketil Lund at all innesperring (for å verne samfunnet mot farlege individ) bør skje gjennom vedtak av ein domstol ut frå dei beviskrav som gjeld i strafferetten. Det må bli slutt på den tilstanden der det psykiske helsevernet kan opptre som overordna instans, og der grensa mellom helseomsorg og vaktaroppgåver blir uklar. Lund har naturlegvis rett i dette.

... Tvil om den psykiske tilstanden til ein sikta går alltid i favør av psykiatrien, ikkje i favør av den som er sikta. I så måte sit psykiatrien dessverre med domsmakta, trass i at den formelt sett er hos domstolen.
Hellesnes siterer også professor Gabriel Langfeldt som mente at Quisling var sinnsyk:
1. den store endringa i Quislings åtferd i løpet av livet,
2. ideane hans om at han var frelsar av typen Olav den Heilage og Jesus Kristus, og at han skulle realisere Gudsriket på jord og
3. dei «filosofiske» skriftene hans om «universisme» og liv på andre planetar.
Hellesnes har selv lest Quislings skrifter og er ikke imponert, men tviler på at dette er symptom på klinisk galskap.

Ingen kommentarer: