søndag 22. mars 2009

Forbud mot bensinbiler? Tja

Ja, forbud mot bensing og diesel står på SV-leder Halvorsens ønskeliste. Det er mye bra på SVs tiltaksliste, men et rent forbud er ikke veien å gå.

Klima er ikke det eneste hensynet, f.eks. er lokal forurensing det problemet som må løses først. Den lokal forurensingen omfatter støy, støv, andre avgasser og visuell forurensing. Regjeringen har ved å legge om avgiftene stimulert til bruk av diesel som gir klart mer lokal forurensing enn bensin. Den lokale forurensingen blir minst ved bruk av bensin eller helst gass.

Men mest effektivt er overgang til strømdreven kollektivtrafikk, det løser alle disse problemene på en gang og gir dessuten et bidrag til redusert global forurensing. Det aller meste av biltrafikken er lokaltrafikk i byområder. Denne trafikken er også den som lettest kan erstattes av kollektive løsninger.

Kristin Halvorsen bør derfor begynne med øke fart, pålitelighet og kapasitet i kollektivsystemet slik at det blir attraktivt å reise kollektivt. Så kan hun begynne å gjøre det ugunstig å bruke privatbil i byområdene ved å gjøre bompenger om til en generell kilometerpris for bruk av veier i pressområdene. Dette samt omlegging av bilavgift fra selve bilen til bruken av bilen (avgift på drivstoff) er de tiltakene jeg uten videre kan slutte meg til.

Dessuten utgjør privatbiler bare en mindre del av CO2 utslippene i Norge (20-25 % såvidt jeg husker). Flytrafikk, industri og båttrafikk står også for store deler. Overføring av langdistansetrafikk fra fly og båt til jernbane er det viktigste tiltaket her.

Det er heller ingen god ide å stimulere til overdreven bruk av bioetanol og biodiesel. Klimagevinsten med dagens teknologi er liten og biodrivstoff kan muligens også fortrenge matproduksjon. Biodrivstoff basert på avfall fra industri, landbruk, skogbruk og fiskeri (avfall som ellers blir dumpet eller brent) er imidlertid klimagunstig.

Ja, så må vi heller ikke glemme at Norge tjener fett på fortsatt stor etterspørsel etter olje og gass.

Ingen kommentarer: