mandag 1. juni 2009

Juryordningen må bevares

Idag, advokat Klomsæt om juryordningen, Aftenposten 16.april, jeg sakser:
"Helt siden juryordningen ble innført i 1887 er den konsekvent, med ulike begrunnelser, blitt motarbeidet av embetsmenn, jurister og enkelte borgerlige politikere. Det er derfor ikke til å undres over at et nytt fremstøt mot juryen er i emning. Juryreformen for mer enn 120 år siden handlet ikke bare om å utvide folkestyret, men også om å sikre domstolene troverdighet i befolkningen. Behovet for å få skyldspørsmålet avgjort av likemenn og i en rettsforhandling hvor bevis og argumenter fremlegges på en forståelig måte, er minst like sterkt i dag som den gang. "

"Forskningsprosjektet ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo for et par år siden – som omfattet nesten 400 jurymedlemmer fra Borgarting lagmannsrett – viste at de juryene som måtte begrunne sitt standpunkt, frifant i større grad enn de som fant tiltalte skyldig. Mange forandret mening om skyldspørsmålet i løpet av diskusjonen, og det var oftest de som i utgangspunktet mente han var skyldig som forandret mening til uskyldig."

"Det er – slik jeg ser det – i dagens Norge for lav terskel for å bli straffedømt. Altfor mange i dette landet blir dømt uten hold i bevis – ofte er inntrykket at tiltalen alene er nok for domfellelse for enkelte dommere i enkelte domstoler. "

Ja, og amen.

Ingen kommentarer: