fredag 14. oktober 2011

Lærdom av krigen

Nekter vi å ta inn over oss at Adolf Hitler hadde et poeng, avskjærer vi oss fra viktig lærdom som kan trekkes etter katastrofen.

av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør DisHonestThinking.org

Hva er det som har gått galt i Europa? Hvorfor er vi blitt rammet av en så grusom krig? Hva kan vi gjøre for å helbrede samfunnet og demokratiet? Hvordan kan vi forhindre at noe lignende skjer igjen? Spørsmålene er mange, men det er ikke enkelt å finne gode svar.

Ekkokammer har vært et hyppig brukt begrep den siste tiden. Helt spesielt sies det at Hitler i flere år befant seg i et ideologisk ekkokammer, der han primært har drøftet rasepolitiske spørsmål med folk som deler hans skepsis til det rådende regimet. Det er problematisk når meningsfeller oppildner hverandre og forsterker allerede sementerte virkelighetsoppfatninger uten at man blir utsatt for motargumenter. Denne kritikken er etter min mening berettiget.

Hva er kulturer?

Kulturer er komplekse mønstre av ideer, følelser og observerbare uttrykk i form av symboler og ulike typer oppførsel, som gjerne blir forventet, forsterket og belønnet av og innen visse grupper. Kulturer manifesterer seg på konkrete måter, som for eksempel gjennom språk, mat, klær, ritualer, skikker, kunst og musikk. Men kulturer inneholder også ikke-konkrete elementer som verdier, trossetninger og antagelser, samt ikke minst de følelsene den enkelte knytter til disse (fritt etter Pellegrino Riccardi).

En slik forståelse av kulturer og deres betydning reiser imidlertid spørsmål om multikulturalismens evne til å opprettholde samfunnets bære- og sammenhengskraft. Ikke alle kulturer er like verdifulle, og noen er på kollisjonskurs med verdier som er sentrale i Vesten.

Mer jødekultur vil nødvendigvis gi opphav til stadig økende spenninger og motsetninger. Mange av oss ønsker å forhindre en slik utvikling, og mener det er behov for justeringer i integreringspolitikken. Dette skyldes at jødisk kultur i nokså nøyaktig to tusen år har hatt et anstrengt forhold til humanisme og rasjonell tenkning, hvilket i sin tur har medvirket til at jødene er moralsk tilbakestående. Det norske folk har heller ikke blitt fortalt den hele og fulle sannhet om hva de langsiktige, demografiske konsekvensene av det jødekulturelle prosjektet kommer til å bli.

Selvkritikk

Jeg forstår det slik at Hitler la den tyske staten for hat blant annet fordi han opplevde det politiske system som falskt. Dette ga ham ingen rett til å sprenge bomber eller gasse noen. Men så lenge vi nekter å ta inn over oss at Hitler, til tross for sin voldsforherligende ideologi og utopiske visjoner, har et visst poeng på akkurat dette punktet, avskjærer vi oss fra en av de viktigste lærdommer som kan trekkes nå 65 år etter katastrofen.


Ingen kjernekar akkurat, men du verden, han hadde tross alt analysert viktige problemer i det tyske samfunn. Litt dannet respekt må vi i rettferdighetens navn tilstå ham.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Helt klart: verken du eller andre har forstått Anfindsens kronikk.

Poenget går enkelt ut på at det utmerket kunne tenkes at ABBs handlinger hadde et poeng, men at midlene eller måten han forsøkte å formidle sin kritikk av det multikulturelle prosjektet ikke nådde frem.

For det andre kan disse handlingene utmerket springe ut av et samspill med omgivelsene og hvem skal man så arrestere? Han som fant opp internett som en arena for mulig spredning av hate-speech?

Selv du forstår jo at dette ikke holder vann?

Vi er flere som ikke deler ABBs begrunnelser for å drepe mennesker i politsk protest, men det betyr ikke at kritikken av det multikulturelle prosjektet per se er gal.

Et problem i dagens debattklima er at svært få synes i stand til å forholde seg til hva som er kjent som "virkeligheten" og istedet (slik feks Bastrup på "Verdidebatt") emosjonaliserer debatten.

Dersom utenforliggende omstendigheter FAKTISK kausalt har vært medvirkende til ABBS motivasjon og handlinger, er intellektuelt uredelig kun å forsøke å reduserer problemet til ABBS eget sinn.

Så enkelt er det; ingen dømmer ABB, man forsøker kun så nøkternt som mulig å forklare, dvs. peke på mulige årsaksrekker og kjeder, og dette bildet er så komplekst at vi antagelig aldri sikkert får vite hvorfor, hva osv.

Oppsummering av innlegget: ABBs motivasjon og handlingsgrunnlag er langt mer komplekst enn hva pripne moralister som ikke ønsker debatt om multikulturalismens problemer synes å anta.

Konrad sa...

Øøøh. Ikke forstått? Det er jo en meget lettlest kronikk.

"Ingen dømmer ABB"?? Hva i h.. mener du?

Jeg har slett ikke redusert 22.juli til ABBs forvirrede sinn. Tvertimot har jeg pekt på at blant annet OJ Anfindsen er en av dem som har matet ABB med konspiranoia.

Å si at "ABB hadde et poeng" er selvsagt mulig, enhver god løgn har et fragment av sannhet.

Hadde Hitler "et poeng"? Åpenbart. Han var miljøverner (ja en sann dyrevenn), avholdsmann og tobakk likte han ikke. Dessuten bygget han flotte veier! Mye bra å si om Hitler!