fredag 21. august 2009

Åge Vidar Fjell frifinnes

Den psykisk utviklingshemmede Åge Vidar Fjell ble i 1990 dømt for drapet på naboen i Kilebygda i Skien. Riksadvokaten ber nå om at Fjell frifinnes. Fjell har sonet 7 år i fengsel og 10 år sikring. Han er nå 59 år og alvorlig kreftsyk.

Fjells forsvarer i 1990, Olav Hestenes, protesterte kraftig mot grunnlaget for tiltalen og dommen. Riksadvokaten er nå krystallklar på at Fjell mangler såkalt strafferettslig skyldevne, men går ikke inn på bevisene som ble lagt til grunn i 1990.

Ikke overraskende er det igjen Tore Sandberg som har arbeidet utrettelig for Fjell. Sandberg mener at bevisene mot Fjell ikke holder. Det var kun var indisier og en rekke usammenhengende politiavhør, ikke på noe tidspunkt har vært tilstrekkelig, ifølge Sandberg og Fjells advokater.

Tore Sandberg er Norges største helt.

Politi og aktorat lærer aldri. Nok en gang er en tilbakestående offer for overgrep fra rettsapparatet.

1 kommentar:

Anonym sa...

I saker som dette får den som har vært utsatt for justismord svært mye sympati - og med rette. Men det er likevel grunn til å minne på den klare forskjellen mellom å bli dømt eller frikjent og å være skyldig eller uskyldig - slik at det ikke oppstår en overdrevet forestilling om at politi og aktorat drar inn tilfeldige "mistenkelige" stakkarslige psykisk utviklingshemmede uten tilknytning til saken og overkjører dem i retten.

I gjenopptakelsen av saken er poenget at Fjell ikke kan straffedømmes fordi han har for høy grad av psykisk utviklingshemming (PU). Mennesker med høy grad av psykisk utviklingshemming kan etter loven ikke straffes- de regnes ikke som TILREGNELIGE.Hvorvidt han faktisk har gjort det eller ikke spiller ingen rolle i forhold til om han blir dømt eller ikke - han kan ikke bli det så lenge han ikke er tilregnelig. Derimot kan det - dersom bevisene taler for det- dømmes slike særreaksjoner som tvungen omsorg i psykisk helsevern eller forvaring dersom det er stor fare for gjentagelse.

Vurderingen av hvorvidt en tiltalt er psykisk utviklingshemmet eller ikke skal gjøres av sakkyndige psykologer og psykiatere. Det er for det første viktig at retten ved mistanke om PU ber om en sakkyndig vurdering. Her kan det foregå justismord dersom det er en person som har høy nok grad av PU uten at dette vurderes av sakkyndig. Videre kan det foregå justismord dersom sakkyndige konkluderer at tiltalte ikke har høy nok grad av PU, selv om han egentlig har det. Men det er klart at i begge disse tilfellene er vurderingene til dels basert på skjønn. Det var kjent at Fjell (i følge wikipedia) hadde en IQ på 56. Det er ikke selve IQ som skal være avgjørende men en totaltvurdering av funksjonsnivå. Grensen for å kunne sees som strafferettslig utilregnelig har ligget på IQ 55 og under (tre standardavvik under gjennomsnittet). Det er tydelig at Fjell havner i grenseland her, og at det derfor er større rom for at ulike sakkyndige og ulike domstoler vil komme til ulike konklusjoner om hvorvidt han er strafferetslig tilregnelig enn om han lå på et IQ nivå og funksjonsnivå nærmere 40 for eksempel (fire standardavvik under gjennomsnittet).

Hvorvidt han har gjort det eller ikke, hvorvidt bevisene er uholdbare, hvorvidt bevisne peker mot en annen gjerningsmann - det er en annen sak og vil så vidt jeg har forstått vil ikke dette bli tatt opp igjen på nytt.
ørst og fremst er dette er en gledens dag, sier privatetterforsker Tore Sandberg etter at riksadvokaten fredag innstiller på frifinnelse av drapsdømte Åge Vidar Fjell.
Men privatetterforskeren innrømmer at det er et lite skår i gleden at riksadvokatens frifinnelse ikke bygger på en vurdering av skyldspørsmålet eller bevisene i saken.

Se for eksempel dette klippet fra Aftenposten.no (Publisert: 21.08.09 kl. 16:39, lastet ned 01.11.09:
Håper på verdig erstatningsoppgjør for Fjell
Først og fremst er dette er en gledens dag, sier privatetterforsker Tore Sandberg etter at riksadvokaten fredag innstiller på frifinnelse av drapsdømte Åge Vidar Fjell.
Men privatetterforskeren innrømmer at det er et lite skår i gleden at riksadvokatens frifinnelse ikke bygger på en vurdering av skyldspørsmålet eller bevisene i saken innstilling bygger på Åge Vidar Fjells mentale status. Fjell er psykisk utviklingshemmet, og dette var kjent da han i 1990 ble tiltalt og juryen fant ham skyldig i drapet på naboen i Kilebygda i Skien i 1990. Innstillingen konkluderer med at Fjell mangler strafferettslig skyldevne, både nå og da påtalemyndigheten stilte ham for retten.

Håper dette var opplysende
Vennlig hilsen student i rettspsykologi