torsdag 30. juli 2009

Formueeskatten bør ikke avvikles

Det skriver Terje Hansen, professor emeritus ved NHH (spesialist i skatt og økonomistyring), i DN tirsdag 28.juli. Jeg sakser:

Avvikling av formuesskatten på aksjer er lite gjennomtenkt. I praksis vil dette medføre at de superrike i Norge for alle praktiske formål ikke lenger betaler skatt, fordi de ikke har særlig skattepliktig inntekt.

Virkelig formue for de superrike [i Hordaland og S&F], basert på anslag i Kapital, varierte mellom 800 og 8000 millioner kroner. Samlet skatt på inntekt og formue for de superrike utgjorde i gjennomsnitt 0,2 prosent av virkelig formue.

Til sammenligning kan jeg nevne at en minstepensjonist med mer enn 540.000 kr i formue, og som under den såkalte skattebegrensingsregelen, i 2006 hadde en marginal formuesskatt på bankinnskudd på 2,2 prosent, altså 11 ganger den gjennomsnittlige skattesatsen for de nevnte superrike.

Hovedforklaringen på den lave beskatningen av de superrike er svært gunstige verdsettingsregler ved formuesligning av ikke-børsnoterte aksjer og det faktum at de superrike typisk har lav eller skattepliktig inntekt.
Ingen kan vel beskylde Hansen for å være sosialist, men her taler han altså småfolks sak: Formuesskatten er først og fremst noe helt vanlige folk betaler, ikke rikingene. Hansen argumenterer så for at politikerne bør lette på beskatningen av vanlige folks sparepenger, i stedet for å fjerne den siste flik av skatt rikingene betaler.

Professor Ola H. Grytten ved NHH er enig:

- Ulempen med å fjerne formueskatten er at det skaper nullskatteytere, og sosial urettferdighet.

Grytten gjentar også det han nok har sagt noen ganger før: Skatt på bolig er veldig lav i Norge (dvs null).

Formuesskatt er et problem for alle kapitalister, men det er et større problem for dårlige kapitalister enn for gode kapitalister, Den som har tjent seg opp en stor formue, og så vil plassere pengene i banken og ta livet med ro, vil oppleve at formuesskatten, sammen med annen kapitalbeskatning og inflasjon, spiser opp formuen. Den som driver en bedrift som ikke tjener penger, vil etterhvert bli tvunget til å selge, fordi det ikke er penger til å betale skatteregningen. Formuesskatt styrker konkurransen fordi den svekker posisjonen til de allerede etablerte kapitalister i forhold til nyetablerte virksomheter.

Etablerte kapitalister har opp gjennom historien sjelden vært en drivkraft i slike reformer, fordi det er dem som har hatt mest å tape på økt konkurranse. Den privilegerte vil instinktivt være mest opptatt av å beskytte sine privilegier.
.... kanskje er ikke formuesskatten det største problemet.
Selv om jeg i prinsippet er i mot formuesskatten, er dette tunge argumenter. Det er generelt lettere å beskatte selve kapitalen enn inntekten av den. Ulempen er at de rikeste også er de mest mobile, dermed forsvinner fort den rene finanskapitalen og den fysiske (som fortsatt kan beskattes) blir værende igjen.

Se også artikkel i E24 og omtale hos Frp-koden.

Ingen kommentarer: