onsdag 28. mars 2012

Fantasiløst om E18

Kø og forsinkelser for godstransport på E18 mellom Asker og Oslo vil koste to milliarder kroner årlig hvis strekningen ikke bygges ut, i følge en rapport som siteres av NRK.

Er E18 til tider overbelastet med trafikk? Ja, åpenbart. Like åpenbart er det at motorveien er full av personbiler, matpakkekjørere, som akkurat like godt kunne tatt tog (eller buss).

Køprising og utbygging av kollektivtrafikk (tog) er løsningen.


Bare biler: Hvorfor tar de ikke toget?

9 kommentarer:

raag raaum sa...

Punkt en må være å få trailerne (vogntogene for å være korrekt) vekk fra hovedveiene.

Særlig når det er kødannelser. Et vogntog som kjører igang har et forbruk som et lite tettsted (for å ta litt i).

De bruker asfalt på en måte som gjør selv matpakkekjøring til reine miljø-øvelsen.

Vi trenger ikke bare dobbeltspor på de viktigste jernbanestrekningene - vi trenger trippel. Et særskilt til godstransport - som alle tenkende mennesker gladelig må betale ved avgifter og skatter og hva det måtte være. I de mest sentrale strøk kanskje også dobbelt for gods.

Godstransport har ikke noe å gjøre på hovedveiene som går langs jernbanestrekninger.

Konrad sa...

E18 Oslo-Asker går gjennom Norges tettest befolkede områder, skal det bygges jernbane må det være her (lyntog, gjerne med trippelspor), for folk med to bein er det helt unødvending å kjøre bil i Oslo m/Bærum og Asker.

Generelt er det ingen grunn til å frakte gods langs E18 mellom Oslo og Stavanger når jernbane og sjø er like i nærheten. Men for detaljdistribusjon i nærområdet er ikke jernbane og båt alternativ.

Men det er helt tullete å utvide E18 bare for at matpakkekjørere fra vestsiden skal kunne kjøre makelig til jobb i Oslo sentrum.

Nifel sa...

trippelspor?

dobbeltspor = 1 spor i hver retning, ikke 2 spor i hver retning.

Standardspor er enkeltspor. Altså at motgående trafikk bruker samme sporet og man må vente på møtende trafikk på stasjonene.

Det er først i Oslo-gryta at man har dobbeltspor, og enkelte få steder dobbelt dobbeltspor. Det var først nå nylig man fikk i stand dette helt ut til Asker.

Folk bruker ordet dobbeltspor og tror vi snakker om tilsvarende 4-felts motorvei.

Konrad sa...

Joda, jeg vet godt hva et dobbelspor er. Trippelspor betyr totalt tre sport, ett ekstra spor slik at somletog ikke hindrer hurtigtog.

I Frankrike er det enkelte steder fire spor, to spor i hver retning akkurat som motorvei.

Poenget her er at Asker allerede har motorvei til Oslo, det er jernbanen som har for liten kapasitet (og for liten fart).

Nifel sa...

Ja, jernbanen har definitivt for liten kapasitet og fart.

"Veimafiaen" har fått bestemme infrastrukturen altfor mye. Byrådet i Oslo har heller ikke helt skjønt det der de snakker om å forby enkeltbiler når det er dårlig luft. Køprising + skikkelig prioritering av kollektiv og syklister skal til. F.eks: privatbilisme i gatene innenfor ring1 er tull.

raag raaum sa...

Et problem er at det er vanskelig for "folk flest" å forstå at det er (mist) tre problemer her, og at det ikke er samme løsning for alle:

Forurensning (kan løses ved å veibrukskattlegge pr. forurensning - eller som et minimum den tyske storbyløsningen med oblater som begrenser adgang). Bedre/flere veier gjør problemet til dels større, ikke mindre, men køkjøring øker problemet noe, slik at siste løsning også bør inn.

Slitasje/veistøv (Kan løses ved å avgiftslegge tilstrekkelig vekt pr hjul pr kilometer kjørt. Bedre/flere veier øker problemet her også.

Kapasitet/køer. (Kan løses ved tilstrekkelig vegprising i tidsrom da belastningen er størst). I teorien kan dette også løses ved veibygging, men da på bekostning av arealer som i de aktuelle områdene gjerne er under press til andre formål.

... og ingen av disse løsningene er så gode som om vi fikk betydelige mengder av gods- og persontransport over på bane og i en del tilfeller, buss.

Konrad sa...

I tettbygde strøk er knapphet på areal samt lokal forurensing (herunder estetisk/støy) et hovedproblem. Buss og tog har betydelig større kapasitet pr km veg enn personbil (det er lett å regne ut). Veiprising er en løsning for å oppmuntre til bruk av kollektivtrafikk, det virker.

raag raaum sa...

... med et lite unntak - busser og tog som kjører så godt som uten passasjerer.

Det finnes strekninger i Norge der jernbanen burde slutte å transportere mennesker, og dermed gi bedre muligheter for godstransport.

Men for å få gods over på bane, trengs tonn'kilometer-avgifter.

Konrad sa...

Helt klart, f.eks. persontransport på Rørosbanen og Raumabanen er symbolsk. Her kunne man i stedet satset på en arbeidsdeling: enten at Rørosbanen ble overlatt til gods (persontrafikk gjennom Gudbrandsdalen), eller omvendt at Rørosbanen ble oppgradert til lyntog nesten uten stans før Trondheim (gods- og lokaltog i Gudbrandsdalen).

En løsning er som du sier å avgiftsbelegge tungtransport etter vekt og kilometer, i stedet for etter kjøretøyklasse som i dag.