fredag 20. februar 2009

Veipolitikk: Frp har et poeng

Togpassasjerene på Østlandet er de store vinnerne når Nasjonale transportplan (NTP) legges fram i mars, skriver Aftenposten. Dette er som nevnt tidligere godt nytt.

Frps bilbajas Per Sandberg har imidlertid et poeng når han mener at stamveiene ikke må glemmes. Høyre maser også om at det må investeres mer i vei, men poenget er ikke omfanget av investeringene målt i miliarder kroner eller målt i kilometer vei. Poenget er at de kilometer vei som bygges må ha størst mulig nytte, kronene må brukes mest mulig fornuftig. Det er klart at E16 over Sollihøgda overhode ikke står i stil i trafikken, men NAFs Håkon Glomsaker glemmer at denne veien (i likhet med en del tungt trafikerte veier rundt Oslo) også kunne blitt en del avlastet med en Ringeriksbane og andre kollektivløsninger.

Navarsete fremholder at målet er å gi Norge et stamveinett med sammenhengende god standard. Det er opplagt at f.eks. E16 ikke oppfyller dette målet. E16 er definert som hovedveien mellom Norges to største byer og regionsentra på hhv Øst- og Vestlandet. Over Sollihøgda varierer veien innenfor få kilometer fra motorvei A, svingete bygdevei, tettstedsgate, motorvei B osv.

Nytte-kost-analyser fører lett til veier utenfor Oslo knapt vil bli bygget fordi trafikkmengden vektes så tungt i regnestykket: Jo større trafikk, desto flere personer bruker tid (tid er penger) på veien. E16 går idag rett gjennom Fagernes sentrum, med fartshumper, fotgjengere og 40-sone, og fortsetter på svingete bygdeveier fulle av telehiv. Ved nedkjøring til Lærdal (der Navarsete bor) fra Filefjell er veien til dels så smal at personbiler og lastebiler ikke kan møtes, veien er dessuten svingete og bratt. Veien fra Filefjell til Lærdal har imidlertid lite trafikk sammenlignet med Oslo-området og kommer derfor dårlig ut i en nytte-kost analyse; samtidig er den definert som hovedveien mellom øst og vest.

Samtidig som E16 gjennom Valdres og over Filefjell (den eneste vintersikre overgangen øst-vest) sultefores, sløses det bort 2 miliarder kroner på Hardangerbrua på riksvei 7. Riksvei over Hardangervidda er et alternativ til E16, men er ikke vintersikker og stenges stadig og dessuten er tilførselsveiene til Hardangerbrua av ikke tilfredsstillende standard. Broer er den dyrest veikonstruksjonen: 1 meter Hardangerbru koster 1 million kroner, mens 1 meter tunnel koster 50.000,- Med andre ord: 2 milliarder anvendt på E16 kunne gitt 3-4 mil helt ny tunnel og vei. Når Stortinget har vedtatt at E16 skal være hovedveien øst-vest, så må de følge opp og bruke ressursene på E16 slik at denne får orntli standard i stedet for å bygge grisedyre broer.

Jeg må derfor si meg enig med Per Sandberg i at kraftig oppgradering til en jevn og sammenhengende standard på stamveiene er nødvendig, og det må fremfor brukes ressurser på noen definerte stamveier i stedet for å klatte utover.

Per Sandberg har særlig rett i at veien bør bygges ut i lengre, mer sammenhengende parseller. Veiutbyggingen har skjedd "stykkevis og delt", noe som har ført til relativt dyre kilometer, dårlige løsninger og ujevn standard (stadig veksling mellom ulike veikvaliteter på få kilometer). Utbygging av lengre strekk gir mulighet for dristigere og mer langsiktige løsninger. F.eks. for å flytte E16 helt ut av tettbygd område i Valdres må det bygges adskillige mil i jomfruelig terreng, kanskje på motsatt side av dalen. Det samme gjelder i stor grad E6 gjennom Gudbrandsdalen (hovedveien nordover og nordvestover), flere steder går trafikken midt gjennom de små tettstedene. Et annet eksempel er når det bygges veitunneler må disse følge morgendagens, og ikke gårsdagens, standard rett og slett fordi det er så vanskelig endre i ettertid.

Det er likevel en avsporing å fokusere på finansieringsform (lån, fond, bompenger, direkte bevilgning over statsbudsjettet, OPS), poenget er at utbyggingen må i større og mer dristige prosjekter der staten forplikter seg lengre enn ett statsbudsjett i gangen. Stamveinettet er et nasjonalt anliggende og utbygging bør ikke styres av kreative finansieringsformer.

Frp har som sagt noen poeng, men som ellers med Frp blir disse poengene levert i en pakkeløsning som jeg klarer meg godt uten. Det vil derfor være utmerket om andre gjennomfører akkurat denne delen av Frps politikk. Til og med Høyre er bedre.

E16 mellom Filefjell og Borlaug i Lærdal.
E16 ved Bagn.


Ingen kommentarer: